ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลนิติบุคคล
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
facebook   twiter

ข้อมูลนิติบุคคลเป็นชุดข้อมูลของธุรกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งนี้

ธุรกิจมีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลของ นิติบุคคลให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถใช้ในการประกอบธุรกิจและให้บริการต่อสาธารณชน รวมทั้งสามารถตรวจสอบสถานะของนิติบุคคลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

โดยมีข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อ เลขทะเบียน ที่อยู่ สถานะนิติบุคคล (ดำเนินกิจการ เลิก ร้าง...) ทุนจดทะเบียน และอำนาจกรรมการ เป็นต้น

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลนิติบุคคล
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 401baf4b-20eb-4381-9af9-86258747050a
กลุ่มชุดข้อมูล เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
คำสำคัญ ข้อมูลนิติบุคคล
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 10 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
อีเมลผู้ติดต่อ tradeservices@moc.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล วัน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง