Text Size | A   A   A
ข้อมูลนิติบุคคล
Rating
Organizations : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
facebook   twiter

ข้อมูลนิติบุคคลเป็นชุดข้อมูลของธุรกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งนี้

ธุรกิจมีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลของ นิติบุคคลให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถใช้ในการประกอบธุรกิจและให้บริการต่อสาธารณชน รวมทั้งสามารถตรวจสอบสถานะของนิติบุคคลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

โดยมีข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อ เลขทะเบียน ที่อยู่ สถานะนิติบุคคล (ดำเนินกิจการ เลิก ร้าง...) ทุนจดทะเบียน และอำนาจกรรมการ เป็นต้น

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลนิติบุคคล
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 401baf4b-20eb-4381-9af9-86258747050a
Groups เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Tags ข้อมูลนิติบุคคล
Visibility Public
Dataset create date February 10, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Contact Email tradeservices@moc.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit วัน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show