Text Size | A   A   A
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หน่วยงานระดับกรม
924 datasets found
Order by :
ข้อมูลรายชื่อผู้นำเข้า-ส่งออกของไทย จะเป็นข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้จัดเก็บ เพื่อใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลของผู้ประกอบการไทย...
Last update dataset : June 28, 2022  
api xlsx
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเรือประมงพาณิชย์ที่ผ่านการตรวจสุขอนามัยในเรือประมง ประจำปี 2562-2563
Last update dataset : June 28, 2022  
xlsx
เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลพรรณไม้ต่างๆ ทั้งพันธุ์ไม้พื้นเมือง พันธุ์ไม้หายาก และพันธุ์ไม้ต่างประเทศ เพื่อเป็นแหล่งความรู้และเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจ นักเรียน นักศึกษา...
Last update dataset : June 28, 2022  
csv
ข้อมูลสถิติการอนุมัติเบิกจ่ายเงินกู้กองทุนหมุนเวียนฯ ให้เกษตรกรและผู้ยากจน จำแนกรายจังหวัด
Last update dataset : June 28, 2022  
xls
The Rice (Paddy) Production Planted Area, Harvested Area, Production, and Yield
Last update dataset : June 28, 2022  
xlsx pdf
เป็นข้อมูลเกี่ยวผลิตภัณฑ์ด้านการประมง
Last update dataset : June 28, 2022  
xlsx csv
การศึกษา ติดตาม และจัดทำข้อมูลเส้นการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลในพื้นที่จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช จันทบุรี และประจวบคีรีขันธ์...
Last update dataset : June 28, 2022  
arcgis rest service shp csv doc
การถ่ายภาพ เขียนข่าว และเผยแพร่ข่าวกิจกรรมของกรมอุตุนิยมวิทยา
Last update dataset : June 28, 2022  
xlsx url
จากการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัย
Last update dataset : June 28, 2022  
csv shp word arcgis rest services
ข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ในประเทศไทย ที่ได้จัดทำขึ้นนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อรวบรวม และนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลปศุสัตว์...
Last update dataset : June 28, 2022  
pdf csv xlsx
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Production Index) วัดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตอุตสาหกรรมในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร...
Last update dataset : June 28, 2022  
xlsx
สินค้าเกษตรไม้ผล 6 สินค้า ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและนำเข้า คือ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลำไย เงาะ และลิ้นจี่ (รายเดือน รายประเทศ ปีย้อนหลัง)
Last update dataset : June 28, 2022  
xlsx url
ข้อมูลชุมชนบนพื้นที่สูง 20 จังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ฐานของชุมชนก่อนเข้าไปดำเนินงานวิจัยและพัฒนา ตามลักษณะการกระจายของกลุ่มบ้าน กลุ่มชาติพันธุ์...
Last update dataset : June 28, 2022  
xls csv doc
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Production Index) วัดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตอุตสาหกรรมในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร...
Last update dataset : June 28, 2022  
xlsx
ข้อมูลสรุปผลการตรวจอากาศเกษตรรายวัน ที่ได้จากผลการตรวจอากาศเกษตรราย 3 ชั่วโมงทั้ง 8 เวลา (01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 น.)
Last update dataset : June 28, 2022  
xlsx url
ข้อมูลแหล่งนำเข้ารายพิกัดศุลกากรจะเป็นข้อมูลมูลค่าทางการค้าในหน่วยไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐ รวมไปถึงจำนวนที่มีการค้าขายเกิดขึ้น จำแนกตามประเทศคู่ค้ากับไทย...
Last update dataset : June 28, 2022  
api xlsx
ข้อมูลของสัตว์พันธุ์ดีที่ทำการเลี้ยงปรับปรุงพันธุ์ ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ 39 แห่ง ทั่วประเทศ
Last update dataset : June 28, 2022  
xlsx
ระบบฐานข้อมูลสัตว์น้ำของไทย จัดทำโดยกรมประมง จัดเก็บข้อมูลแยกตามวงศ์ของสัตว์น้ำ และชนิดสัตว์น้ำ (ปลาน้ำจืด ปลาชายฝั่ง ปลาทะเล ปลาจัดการ ปูน้ำจืด ปูชายฝั่ง ปูทะเล ปูจัดการ...
Last update dataset : June 28, 2022  
csv docx xlsx
ข้อมูลฝนเฉลี่ยรายเดือนของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ที่ผ่านการวิเคราะห์จากข้อมูลตรวจวัดระดับสถานีจากกรมอุตุนิยมวิทยา โดยใช้วิธีการเฉลี่ยเชิงพื้นที่แบบ Inverse Distance Weighted (IDW)
Last update dataset : June 28, 2022  
csv