ปริมาณการนำเข้าส่งออกปาล์มน้ำมัน ปี 2561 - 2562 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ปริมาณการนำเข้าส่งออกปาล์มน้ำมัน ปี 2561 - 2562
Rating
Organizations : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

ปริมาณการนำเข้าส่งออกปาล์มน้ำมัน ปี 2561 - 2562

Data source cannot be displayed.
ปริมาณการนำเข้าส่งออกปาล์มน้ำมัน ปี 2561 - 2562
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 678adb2d-d264-4d87-948d-5c4d2184600d
Groups เกษตรกรรม
Tags นำเข้า ปาล์มน้ำมัน ส่งออก
Visibility Public
Dataset create date July 30, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Contact Email prcai@oae.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ปาล์มน้ำมัน ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว
Last update dataset : May 12, 2023  
xls
รหัสสินค้าประมง ได้แก่ สินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ สินค้าอาหารสัตว์ และสินค้าวัตถุอันตราย มีรูปแบบรหัสพิกัดสินค้าประมง 10 หลัก และได้ mapping...
Last update dataset : April 26, 2023  
csv
จำนวนการออกใบอนุญาตให้ส่งออกสัตว์น้ำตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 แยกรายชนิด ปริมาณ
Last update dataset : April 26, 2023  
xlsx