กรุงเทพมหานคร - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรุงเทพมหานคร
ส่วนกลาง
18 datasets found
Order by :
ข้อมูล โรงเรียนในสังกัดกทม. เขตทวีวัฒนา
Last update dataset : October 7, 2023  
csv xlsx
ข้อมูลโรงเรียนสังกัด สพฐ
Last update dataset : October 7, 2023  
csv rdf
ข้อมูลโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Last update dataset : October 7, 2023  
csv rdf
ข้อมูลจำนวนนักศึกษาและจำนวนครูโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
csv rdf
ข้อมูลโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
csv zip kml application/gml+xml rdf
ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf
ข้อมูลสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตทวีวัฒนา
Last update dataset : September 7, 2023  
csv csv.
data_school 698 views
ข้อมูลสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
การปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครของเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ...
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
ข้อมูลโรงเรียนสังกัด กทม. ในพื้นที่เขตประเวศ
Last update dataset : September 7, 2023  
xlsx
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางแค
Last update dataset : September 7, 2023  
xlsx
จำนวนนักเรียนและจำนวนห้องเรียน ของ โรงเรียนสังกัดภายใต้ สพฐ ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : January 4, 2022  
csv url
ข้อมูลจำนวนนักศึกษาและจำนวนครูโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx
ข้อมูลโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx
ข้อมูลโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx
ชั้นข้อมูลที่ตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อฝึกอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้ว่างงาน ตกงาน ผู้ที่ไม่มีโอกาสเรียนต่อ
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 1.ยุบโรงเรียนสวนหลวง เขตปทุมวัน 1 โรงเรียน เมื่อ 31 ธันวาคม 2553 2.เปลี่ยนชื่อโรงเรียนวัดปทุมวนาราม สำนักงายเขตปทุมวัน...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf