กรุงเทพมหานคร - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรุงเทพมหานคร
ส่วนกลาง
26 datasets found
Order by :
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2566
Last update dataset : October 7, 2023  
pdf xlsx xls doc
จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ ปี 2563 กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
xls rdf csv
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
Last update dataset : October 7, 2023  
xls rdf
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
pdf xlsx xls
รายงานด้านความปลอดภัย
Last update dataset : October 7, 2023  
xls csv rdf
งบประมาณด้านการศึกษา จำแนกเป็นรายสำนักงานเขต ปีงบประมาณ 2566
Last update dataset : September 7, 2023  
xls
จำนวนข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ ปีการศึกษา 2566
Last update dataset : September 7, 2023  
xls
อาคาร ชื่ออาคาร
Last update dataset : September 7, 2023  
csv xls
งบประมาณกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : September 7, 2023  
xls
หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แบ่งตามเขตการปกครอง
Last update dataset : September 7, 2023  
xls pdf
ข้อมูลจุดรับทิ้งขยะตามโครงการนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บ
Last update dataset : September 7, 2023  
xls
โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
Last update dataset : July 7, 2023  
xls
ข้อมูลเกี่ยวกับวัดในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย วัดที่มีเตาเผาศพ ห้องน้ำของวัด
Last update dataset : June 4, 2023  
csv xls
รายงานด้านความปลอดภัย ปี 2550- 2553
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx
รายงานด้านสังคม ปี 2555-2558
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx
รายงานด้านสังคม  ปี 2554 - 2557
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx
รายงานด้านการบริหารจัดการ ปี พ.ศ.2550 - พ.ศ.2553 
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx
รายงานด้านการประมาณการ  ปี 2550 - 2552
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx
รายงานด้านเศรษฐกิจ ปี 2555 - 2558
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx
รายงานด้านทรัพยากร  ปี 2554 - 2557
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx