Text Size | A   A   A
Groups : เมืองและภูมิภาค
สรุปข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัด
Last update dataset : September 19, 2020  
url
กฟน. ดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
Last update dataset : September 8, 2020  
jpg
กฟน. รายงานข้อมูลการศึกษาลักษณะการใช้ไฟฟ้า ปี 2562
Last update dataset : September 8, 2020  
pdf
กฟน. รายงานข้อมูลการศึกษาลักษณะการใช้ไฟฟ้า ปี 2563
Last update dataset : September 8, 2020  
pdf
กฟน. ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด
Last update dataset : September 8, 2020  
jpg
กฟน. รายงานสถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2562
Last update dataset : September 8, 2020  
pdf
กฟน. รายงานสถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2563
Last update dataset : September 8, 2020  
pdf
กฟน. สถิติหน่วยจำหน่าย แยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
Last update dataset : September 8, 2020  
xlsx pdf
กฟน. สถิติหน่วยจำหน่ายแยกตามเขต
Last update dataset : September 8, 2020  
xlsx pdf
กฟน. สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
Last update dataset : September 8, 2020  
xlsx pdf
กฟน. สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามเขต
Last update dataset : September 8, 2020  
xlsx pdf