Text Size | A   A   A
Groups : เมืองและภูมิภาค
ชื่อ พิกัด ที่ตั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ตามจังหวัด จำนวนทั้งหมด 92 หน่วยงาน
Last update dataset : July 23, 2021  
csv html
การให้บริการน้ำประปาในเขตพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
Last update dataset : July 23, 2021  
api
ชุดข้อมูล "การแบ่งภูมิภาคและการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของหน่วยงานของรัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าจำนวน 69 หน่วยงาน กว่า 90 แบบ ครบทั้ง 77 จังหวัดในประเทศไทย...
Last update dataset : July 16, 2021  
xlsx json csv docx pdf
แหล่งธรรมชาติของประเทศไทย ประกอบด้วย ชื่อแหล่งธรรมชาติ จำแนกตามประเภทของแหล่งธรรมชาติ 10 ประเภท (ประกอบด้วย เกาะ แก่ง ภูเขา ถ้ำ น้ำตก โป่งพุร้อน แหล่งน้ำ ชายหาด ซากดึกดำบรรพ์...
Last update dataset : July 16, 2021  
xlsx csv url
รายชื่อพื้นที่ที่ได้รับการกำหนดให้เป็นย่านชุมชนเก่า ประกอบด้วย ชื่อชุมชน ตำแหน่งที่ตั้ง พิกัดทางภูมิศาสตร์ และความสำคัญของพื้นที่
Last update dataset : July 16, 2021  
xlsx csv url
ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร จำนวนกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
Last update dataset : July 9, 2021  
api
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Last update dataset : July 9, 2021  
xlsx api
แหล่งธรรมชาติที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกทางธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของท้องถิ่นในปีแห่งการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532...
Last update dataset : July 6, 2021  
xlsx csv
รายชื่อเทศบาลของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน หรือ ASEAN Environmentally Sustainable City (ESC) Award ทั้งประเภทเสนอโดยประเทศ (City Nomination)...
Last update dataset : July 6, 2021  
csv xlsx
รายชื่อเมืองที่ได้รับการประกาศเป็นเขตพื้นที่เมืองเก่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 ประกอบด้วย ชื่อเมืองเก่า ที่ตั้ง เนื้อที่...
Last update dataset : July 6, 2021  
xlsx csv
รายชื่อพื้นที่ที่ได้รับการประกาศเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ชื่อพื้นที่ ที่ตั้ง กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา...
Last update dataset : July 6, 2021  
xlsx csv
ที่ตั้งและท้องที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน กสทช. ภาคและสำนักงาน กสทช. เขต ชุดข้อมูลนี้เผยแพร่ผ่าน Web Service ของสำนักงาน กสทช. (NBTC Opendata Web Service)...
Last update dataset : June 25, 2021  
xlsx shp json docx
กฟน. สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
Last update dataset : June 16, 2021  
pdf xlsx
กฟน. สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามเขต
Last update dataset : June 16, 2021  
pdf xlsx
กฟน. สถิติหน่วยจำหน่าย แยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
Last update dataset : June 16, 2021  
pdf xlsx
กฟน. สถิติหน่วยจำหน่ายแยกตามเขต
Last update dataset : June 16, 2021  
pdf xlsx
กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการอ้างอิงในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้บริหาร...
Last update dataset : June 7, 2021  
pdf
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ โดยรวมข้อมูลจากส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
Last update dataset : June 7, 2021  
pdf