Text Size | A   A   A
Groups : เมืองและภูมิภาค
กฟน. สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามเขต
Last update dataset : June 16, 2021  
pdf xlsx
กฟน. สถิติหน่วยจำหน่าย แยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
Last update dataset : June 16, 2021  
pdf xlsx
กฟน. สถิติหน่วยจำหน่ายแยกตามเขต
Last update dataset : June 16, 2021  
pdf xlsx
กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการอ้างอิงในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้บริหาร...
Last update dataset : June 7, 2021  
pdf
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ โดยรวมข้อมูลจากส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
Last update dataset : June 7, 2021  
pdf
กิจกรรมต่าง ๆ เทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และ พระราชกรณียกิจแก่ประชาชน โดยรวมข้อมูลจากส่วนราชการ...
Last update dataset : June 7, 2021  
pdf
บทความบรรยายข้อมูลทั่วไป เช่น ลักษณะทางกายภาพข้อมูลการปกครอง/ประชากร โครงสร้างพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม ข้อมูลสถิติที่สำคัญเชิงพื้นที่ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว...
Last update dataset : June 7, 2021  
pdf
เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทภาครัฐ ประจำปี 2564 ผ่านแฟนเพจ Facebook ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 2...
Last update dataset : March 23, 2021  
jpeg
จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง และสถิติการให้บริการของงานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองบ้านบึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Last update dataset : March 12, 2021  
docx
ข้อมูลด้านกายภาพและข้อมูลด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่ ที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ ขนาดพื้นที่ เขตการปกครอง
Last update dataset : March 12, 2021  
docx
กฟน. ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด
Last update dataset : March 11, 2021  
jpg jpeg
กฟน. ดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
Last update dataset : March 11, 2021  
jpg jpeg
กฟน. รายงานข้อมูลการศึกษาลักษณะการใช้ไฟฟ้า ปี 2563
Last update dataset : March 11, 2021  
pdf
กฟน. รายงานสถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2563
Last update dataset : March 11, 2021  
pdf
ที่อยู่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Last update dataset : March 10, 2021  
csv
แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ (ปี 2561-2565) ฉบับทบทวน ปี 2563
Last update dataset : March 3, 2021  
ข้อมูลการบริหารจัดการหนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
Last update dataset : February 24, 2021  
ods