Text Size | A   A   A
Groups : เมืองและภูมิภาค
บทความบรรยายข้อมูลทั่วไป เช่น ลักษณะทางกายภาพข้อมูลการปกครอง/ประชากร โครงสร้างพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม ข้อมูลสถิติที่สำคัญเชิงพื้นที่ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว...
Last update dataset : September 21, 2021  
pdf
กฟน. สถิติหน่วยจำหน่ายแยกตามเขต
Last update dataset : September 21, 2021  
pdf csv
กฟน. สถิติหน่วยจำหน่าย แยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
Last update dataset : September 21, 2021  
pdf csv
กฟน. สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามเขต
Last update dataset : September 21, 2021  
pdf csv
กฟน. สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
Last update dataset : September 21, 2021  
pdf csv
“ประเทศไทยมีกี่ภาค?” เป็นคำถามที่ดูเรียบง่าย แต่ในความเป็นจริง ประเทศไทยมีการแบ่งภูมิภาคที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ สพร....
Last update dataset : September 20, 2021  
xlsx json csv docx pdf
รายงานผลการดำเนินงาน ภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ 2562
Last update dataset : September 3, 2021  
pdf
กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการอ้างอิงในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้บริหาร...
Last update dataset : June 7, 2021  
pdf
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ โดยรวมข้อมูลจากส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
Last update dataset : June 7, 2021  
pdf
กิจกรรมต่าง ๆ เทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และ พระราชกรณียกิจแก่ประชาชน โดยรวมข้อมูลจากส่วนราชการ...
Last update dataset : June 7, 2021  
pdf
กฟน. รายงานข้อมูลการศึกษาลักษณะการใช้ไฟฟ้า ปี 2563
Last update dataset : March 11, 2021  
pdf
กฟน. รายงานสถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2563
Last update dataset : March 11, 2021  
pdf
ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
Last update dataset : February 22, 2021  
pdf
ทำเนียบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชลบุรีประจำปี 2564
Last update dataset : February 18, 2021  
pdf
ชุดข้อมูลรายชื่อส่วนราชการ รายชื่อหัวหน้าส่วนราชการ ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ ของส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์
Last update dataset : February 17, 2021  
pdf
บรรยายสรุปจังหวัดพิจิตร
Last update dataset : January 15, 2021  
pdf
ที่ตั้งจุดเสี่ยงภัยสะพานลอยคนเดินข้ามและป้ายรถโดยสารประจำทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายเรื่องการดูแลความปลอดภัยให้กับคนกรุงเทพ...
Last update dataset : October 1, 2020  
shp xml json pdf
กฟน. รายงานข้อมูลการศึกษาลักษณะการใช้ไฟฟ้า ปี 2562
Last update dataset : September 8, 2020  
pdf