ขนาดตัวอักษร |    
พบ 37 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
แผนผัง timeline กระบวนการรับรอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 พฤษภาคม 2565  
jpeg
กฟน. ดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 เมษายน 2565  
jpg jpeg pdf
กฟน. ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 เมษายน 2565  
jpeg pdf
รายงานชั่วโมงปฏิบัติการบินรายพื้นที่, พื้นที่ที่ทำการบิน, ,หมายเลขอากาศยาน, ภาพถ่ายพื้นที่ทำการบินติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
xlsx jpeg
ลวดลายผ้าในรูปแบบตารางกราฟจากการถอดลายผ้า เพื่อการอนุรักษ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
jpeg
รายงานข้อมูลการให้บริการประชาชนของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2565  
jpeg
ข้อมูลสรุปสถานภาพทางทะเล วิเคราะห์ข้อมูลจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง และภาพถ่ายจากดาวเทียม จัดเก็บในรูปแบบ รูปภาพ ใช้สำหรับให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสถานภาพทางทะเล และบริการประชาชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
jpeg
แผนที่คาดการณ์ความกดอากาศและลมที่ระดับความสูง 1.5 กิโลเมตร แสดงข้อมูลรายชั่วโมง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
jpeg
แบบจำลอง SWAN พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับบริเวณน้ำตื้น และเหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศของอ่าวไทยที่มีความลึกเฉลี่ย 45 เมตร โดยระบบพยากรณ์คลื่นที่พัฒนาขึ้นนี้...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
jpeg
แผนที่คาดการณ์ความกดอากาศและลมที่ระดับความสูง 0.6 กิโลเมตร แสดงข้อมูลรายชั่วโมง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
jpeg
คาดการณ์ฝนและทิศทางลมล่วงหน้า 7 วัน จากแบบจำลอง WRF-ROMS โดยใช้ ชุดข้อมูล GFS ความละเอียด 0.5 Degree จาก National Center of Atmospheric Research
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
jpeg
หมู่บ้านที่มีการติดตั้งสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝนและ/หรือระดับน้ำที่ใช้ในการแจ้งเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url rar jpeg xls
หมู่บ้านที่มีความเสี่ยงภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
rar jpeg xls
สถานการณ์น้ำเค็ม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
jpeg
Infographic 15 views
Infographic
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
jpeg
สถานการณ์แหล่งน้ำทั่วประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
jpeg
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
jpeg
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
jpeg
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
jpeg
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
jpeg