ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 78 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
รายงานข้อมูลการให้บริการประชาชนของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
jpeg csv
Info Graphic รายงานสถานการณ์และการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
jpeg pdf
Info Graphic รายงานสถานการณ์และการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออกของไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
jpeg pdf
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดการเรื่องร้องเรียน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มีนาคม 2567  
pdf jpeg
รายชื่อผู้บริหารสมข.1 พร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
csv jpeg
จำนวนแปลหม่อนที่ผ่านมาตรฐานหม่อนอินทรีย์ ภายใต้โครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหม่อนอินทรีย์ (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) ในพื้นที่สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 5 จังหวัดชุมพร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
csv jpeg
จำนวนผู้ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับหม่อนเพื่อผลิตใบ (มกษ.3500-2553) และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับหม่อนเพื่อผลิตผล (มกษ.1003-2555)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
csv jpeg
เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลโครงการในพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการพัฒนาคูคลอง ในรูปแบบของข้อมูลข้อความ รูปภาพ วีดิทัศน์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
jpeg mp4 xlsx csv
การนำขอบเขตของ 22 ลุ่มน้ำ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. 2564 แสดงเป็นแผนที่โดยมีข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน้ำแต่ละชั้น ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2567  
jpeg shp csv xlsx
ขั้นตอนการดำเนินการขอรับใบแทนใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มกราคม 2567  
jpeg
Infographic ในแต่ละจุดเรียนรู้ ในศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม ไม้ย้อมสี และผ้าไหม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2567  
jpeg
ขั้นตอนการดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 ธันวาคม 2566  
jpeg
ขั้นตอนการขออนุญาตดำเนินกิจการบริการนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 ธันวาคม 2566  
jpeg pdf
ขั้นตอนการดำเนินการขอรับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 ธันวาคม 2566  
jpeg
รอบการเปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร รอบการประชุมของคณะกรรมการโครงการเพื่อพิจารณาการสมัคร และรอบการแจ้งผลอนุมัติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ธันวาคม 2566  
jpeg
ขั้นตอนการดำเนินการขอรับโอนใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2566  
jpeg
บัญชีสัตว์ป่าสงวนในประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2566  
jpeg
แผนที่คาดการณ์ความกดอากาศและลมที่ระดับความสูง 1.5 กิโลเมตร แสดงข้อมูลรายชั่วโมง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2566  
jpeg
แบบจำลอง SWAN พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับบริเวณน้ำตื้น และเหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศของอ่าวไทยที่มีความลึกเฉลี่ย 45 เมตร โดยระบบพยากรณ์คลื่นที่พัฒนาขึ้นนี้...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2566  
jpeg
แผนที่คาดการณ์ความกดอากาศและลมที่ระดับความสูง 0.6 กิโลเมตร แสดงข้อมูลรายชั่วโมง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2566  
jpeg