ขนาดตัวอักษร |    
องค์กร
พบ 876 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 มิถุนายน 2565  
xlsx csv
ข้อมูลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 มิถุนายน 2565  
xlsx csv
การขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) จำแนกตามตราอักษร, รุ่น, จังหวัดและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 มิถุนายน 2565  
xlsx csv
การอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 มิถุนายน 2565  
xlsx csv
ข้อมูลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 มิถุนายน 2565  
csv xlsx
ข้อมูลที่ตั้งและพิกัด (UTM Zone47N) โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปี 2559 ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินมีการขุดสระน้ำขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx csv
สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2559-2561 (มกราคม-พฤศจิกายน) และ มูลค่าการค้าชายแดน (รายสินค้า) ส่งออก-นำเข้า ปี 2559-2561 (มกราคม-พฤศจิกายน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx csv xls
เป็นข้อมูลเกี่ยวพิกัดสินค้าด้านการประมง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx csv
ข้อมูลการใช้ที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx pdf csv url
เป็นข้อมูลที่อธิบายรายละเอียดของ เกษตรกรที่ลงทะเบียนขอแหล่งน้ำ และ เกษตกรที่ได้รับการขุดแหล่งน้ำ ซึ่งมี ข้อมูลที่สำคัญ เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ของ เกษตรกร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx csv
ปริมาณการนำเข้าส่งออกปาล์มน้ำมัน ปี ตั้งแต่ปี 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
csv xlsx
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำแนกตามที่อยู่ทะเบียนบ้าน รายจังหวัด รายปี เริ่ม พ.ศ. 2559
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx csv
ปริมาณและมูลค่าการส่งออก นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เริ่มต้น 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
csv xlsx
ระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว (GAP : Good Agricultural Practice แปลว่าเกษตรที่ดีและเหมาะสม)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx csv
Q อาสาเป็นตัวแทนแต่ละพื้นที่ใช้ความรู้และประสบการณ์ทั้งจากการฝึกอบรมและ การปฏิบัติงานจริงมาใช้ในการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น (Pre audit)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
csv xlsx
ข้อมูลนี้แสดงจำนวนผู้รับบริการพันธุ์หม่อน เดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx csv
ปริมาณการผลิตข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ สมุนไพรและเครื่องเทศ ทุกชนิดที่ผลิตในแต่ละตำบลทั่วประเทศ ปี 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx csv
เป็นข้อมูลเกี่ยวประเภทสินค้าด้านการประมง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx csv
เป็นข้อมูลรายชื่อพันธุ์หม่อน จำนวน 227 พันธุ์ ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมหม่อน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ กาญจนบุรี ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx csv
ข้อมูลรายชื่อพืชที่มีการจัดเก็บข้อมูลการผลิต ในระบบสารสนเทศผลผลิตทางด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วยรายชื่อพืช 831 สายพันธุ์ จำแนกตามกลุ่มหลักดังนี้ - ข้าว - พืชไร่ -...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
csv xlsx