ขนาดตัวอักษร |    
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมีเจตนารมณ์สำคัญในการส่งเสริมให้ชุมชน ซึ่งเป็นสังคมรากฐานมีความเข้มแข็งสามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามความหลากหลายของวิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ ได้บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้ง และพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชน

Data source cannot be displayed.
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล bea0f1d3-b7a4-4fbf-b160-004285704b4c
คำสำคัญ พระราชบัญญัติ สภาองค์กรชุมชน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักประสานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน
อีเมลผู้ติดต่อ ict@codi.or.th
วัตถุประสงค์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน)
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://web.codi.or.th/wp-content/uploads/2019/04/Law_Community-1.pdf
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
คู่มือการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน เนื่อหาเกี่ยวกับการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน การพัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชนตำบล ตัวอย่างเครื่องมือในการทำงานสภาองค์กรชุมชนที่มีการจัดตั้งแล้ว...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
แบบแสดงข้อมูลสภาองค์กรชุมชน แสดงรายละเอียดข้อมูลสภาองค์กรชุมชนตำบล สมาชิกสภาองค์กรชุมชน ชุมชนที่จดแจ้ง และข้อมูลอื่นๆ ของสภาองค์กรชุมชนตำบล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf