Text Size | A   A   A
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551
Rating
Organizations : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมีเจตนารมณ์สำคัญในการส่งเสริมให้ชุมชน ซึ่งเป็นสังคมรากฐานมีความเข้มแข็งสามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามความหลากหลายของวิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ ได้บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้ง และพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชน

Data source cannot be displayed.
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key bea0f1d3-b7a4-4fbf-b160-004285704b4c
Tags พระราชบัญญัติ สภาองค์กรชุมชน
Visibility Public
Dataset create date February 27, 2022
Maintain date February 27, 2022
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551
Contact Person สำนักประสานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน
Contact Email ict@codi.or.th
Objective กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Geo Coverage ไม่มี
Data Source พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน)
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
URL https://web.codi.or.th/wp-content/uploads/2019/04/Law_Community-1.pdf
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
คู่มือการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน เนื่อหาเกี่ยวกับการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน การพัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชนตำบล ตัวอย่างเครื่องมือในการทำงานสภาองค์กรชุมชนที่มีการจัดตั้งแล้ว...
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
แบบแสดงข้อมูลสภาองค์กรชุมชน แสดงรายละเอียดข้อมูลสภาองค์กรชุมชนตำบล สมาชิกสภาองค์กรชุมชน ชุมชนที่จดแจ้ง และข้อมูลอื่นๆ ของสภาองค์กรชุมชนตำบล
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf