Text Size | A   A   A
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
หน่วยงานระดับกรม
14 datasets found
Order by :
ช้อมูลผู้รับผลประโยชน์โครงการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านมั่นคงและโครงการบ้านพอเพียง ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)
Last update dataset : February 27, 2022  
csv
คู่มือการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน เนื่อหาเกี่ยวกับการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน การพัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชนตำบล ตัวอย่างเครื่องมือในการทำงานสภาองค์กรชุมชนที่มีการจัดตั้งแล้ว...
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมีเจตนารมณ์สำคัญในการส่งเสริมให้ชุมชน...
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
แบบแสดงข้อมูลสภาองค์กรชุมชน แสดงรายละเอียดข้อมูลสภาองค์กรชุมชนตำบล สมาชิกสภาองค์กรชุมชน ชุมชนที่จดแจ้ง และข้อมูลอื่นๆ ของสภาองค์กรชุมชนตำบล
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
ในการออกใบประกาศรับรองการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล สำนักงานภาคโดยผู้อำนวยการภาคจะเป็นผู้ออกใบประกาศรับรองการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนหลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้วครบถ่วนตามเกณฑ์ที่กำหนด
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
ในการออกใบรับการจดแจ้งการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคเป็นหน่วยงานย่อยที่ปฏิบัติภารกิจด้านการพัฒนาองค์กรชุมชนในพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการภาค
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
แบบคำขอจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน ตามความในมาตรา 5 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
แบบคำขอจดแจ้งการจัดตั้งชุมชน ตามความในมาตรา 5 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
สภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นเวทีพูดคุย ต้องการให้ทุกคนในชุมชนมาร่วมกันพัฒนาชุมชน สภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นพื้นที่กลางในการรับรู้ปัญหาความต้องการของประชาชน...
Last update dataset : February 27, 2022  
csv
ผู้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
ข้อมูลทำเนียบสภาองค์กรชุมชนตำบล
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
ข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบล
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
ทำเนียบสภาองค์กรชุมชนตำบลที่จดแจ้งปีล่าสุด ทั้งประเทศ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลกองทุนสวัสดิการ แยกรายกองทุนสวัสดิการปีล่าสุด ทั้งประเทศ ไม่คัดกรองความสมบูรณ์ของข้อมูล
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx