ข้อมูล มูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรรายเดือน - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูล มูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรรายเดือน
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

ข้อมูลมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรรายเดือน

Data source cannot be displayed.
ข้อมูล มูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรรายเดือน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 31721007-adbe-4321-a991-555115ee493e
กลุ่มชุดข้อมูล เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
คำสำคัญ ข้อมูลการนำเข้าส่งออก นำเข้า รายเดือน ส่งออก
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 6 สิงหาคม 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
อีเมลผู้ติดต่อ prcai@oae.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ โลก
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
คู่มือสำหรับประชาชนแสดงรายละเอียดการขออนุญาตให้นำเข้าซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของอนุสัญญาฯ (CITES)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
jpeg
คู่มือสำหรับประชาชนแสดงรายละเอียดการขออนุญาตให้ส่งออกซึ่งซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์ ตามมาตรา 18(1) แห่ง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
jpeg
การออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการส่งออก ประจำปีงบประมาณ 2558-2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2566  
csv