ที่ตั้งโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ที่ตั้งโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ที่ตั้งโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริตั้งขึ้นเพื่อสนองตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมฉลองการรองราชย์ครบ 60 พรรษา โรงเรียนดังกล่าวจะเปิดให้บริการในเรื่องของการให้ความรู้แก่เกษตรกรโดยใช้แนวทางเกษตรผสมผสานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้สาธิตอย่างเต็มรูปแบบในแปลงสาธิต พร้อมการฝึกอบรมและส่งเจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมพื้นที่จริง เพื่อให้ความรู้และแนะนำการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เต็มแก่เกษตรกรในแต่ละพื้นที่ด้วย โดยมีการแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ออกเป็น 30 : 30 : 30 : 10 ซึ่งแบ่งเป็นนาข้าว บ่อน้ำเลี้ยงปลาและพืชสวนผสม ส่วนละ 30 และอีกหนึ่งส่วนเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัย

Data source cannot be displayed.
ที่ตั้งโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล c6943bf7-183d-497a-b06c-9a131387e497
คำสำคัญ กรุงเทพมหานคร ที่ตั้ง เกษตร
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 14 สิงหาคม 2563
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
อีเมลผู้ติดต่อ n_tchanan@bangkok.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำ สำมะโนการเกษตรมาแล้ว 5 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดทำเมื่อ พ.ศ. 2493 ซึ่งเป็นการจัดทำทุก 10 ปี ตามข้อเสนอแนะขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf
รายชื่อชุมชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สำหรับการปฏิบัติงานโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2566 และ โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv xlsx
จำนวนพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมดในจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv