ที่ตั้งโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ที่ตั้งโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ที่ตั้งโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริตั้งขึ้นเพื่อสนองตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมฉลองการรองราชย์ครบ 60 พรรษา โรงเรียนดังกล่าวจะเปิดให้บริการในเรื่องของการให้ความรู้แก่เกษตรกรโดยใช้แนวทางเกษตรผสมผสานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้สาธิตอย่างเต็มรูปแบบในแปลงสาธิต พร้อมการฝึกอบรมและส่งเจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมพื้นที่จริง เพื่อให้ความรู้และแนะนำการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เต็มแก่เกษตรกรในแต่ละพื้นที่ด้วย โดยมีการแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ออกเป็น 30 : 30 : 30 : 10 ซึ่งแบ่งเป็นนาข้าว บ่อน้ำเลี้ยงปลาและพืชสวนผสม ส่วนละ 30 และอีกหนึ่งส่วนเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัย

Data source cannot be displayed.
ที่ตั้งโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c6943bf7-183d-497a-b06c-9a131387e497
Tags กรุงเทพมหานคร ที่ตั้ง เกษตร
Visibility Public
Dataset create date August 14, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Contact Email n_tchanan@bangkok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
เอกสารแสดงชุดข้อมูลทรัพยากรพื้นฐานด้านสุขภาพจิตของเขตสุขภาพที่ 13 เช่น รายชื่อสถานพยาบาล, จำนวนจิตเเพทย์, นักจิตวิทยา, พยาบาลจิตเวช เป็นต้น
Last update dataset : April 12, 2024  
csv
เอกสารแสดงข้อมูลของพื้นที่ ที่เข้าร่วมบูรณาการการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบปฐมภูมิ กับกลุ่มวัยต่างๆ ของเขตสุขภาพที่ 13
Last update dataset : April 12, 2024  
csv
ที่ตั้งหน่วยงานกรมสรรพสามิต ประกอบด้วยข้อมูลตำแหน่ง ละติจูด ลองติจูด เพื่อนำไปจัดทำแผนที่เชิงภูมิศาสตร์ และ คำแนะนำหน่วยงาน (พันธกิจ) ของหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมสรรพสามิต
Last update dataset : April 12, 2024  
rdf csv api xlsx