Maize Production of ASEAN+3 Region - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
Maize Production of ASEAN+3 Region
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

Table Maize Production Planted Area, Harvested Area, Production, and Yield

Data source cannot be displayed.
Maize Production of ASEAN+3 Region
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล f3c45d3f-0eea-4325-b3ee-23698e87705f
กลุ่มชุดข้อมูล เกษตรกรรม
คำสำคัญ เศรษฐกิจและการตลาด
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 14 กรกฎาคม 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ธิดารัตน์ ธรรมสอน เจ้าหน้าที่เทคนิค (สำนักงานเลขานุการ AFSIS)
อีเมลผู้ติดต่อ aptfsis@gmail.com
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ โลก
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
The Cassava Production Planted Area, Harvested Area, Production, and Yield
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx pdf
The Sugarcane Production Planted Area, Harvested Area, Production, and Yield
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx pdf