ขนาดตัวอักษร |    
งานวิจัยการดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
คะแนนความนิยม
องค์กร : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

งานวิจัยเรื่อง "การดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน" เป็นการการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของ อพท. ที่ดำเนินงานภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC Criteria) และนำประสิทธิผลของการปฏิบัติงานมาทำการสังเคราะห์ เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ ที่จะสามารถพัฒนาไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ ในการถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้ได้ร่วมเรียนรู้และสามารถนำองค์ความรู้ที่มีไปพัฒนาการดำเนินงานต่อยอดการดำเนินงานที่ผ่านมาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Data source cannot be displayed.
งานวิจัยการดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 06d5ee56-d551-4761-a61c-61739ebca55e
กลุ่มชุดข้อมูล การท่องเที่ยวและกีฬา
คำสำคัญ งานวิจัย ทัวร์ ท่องเที่ยว
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มกราคม 2560
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ คุณ ธนพรพรรณ พลคีรีย์
อีเมลผู้ติดต่อ thanapornpun.p@dasta.or.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว บางพลัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2566  
csv
รวบรวมองคความรูจากงานวิจัยและพัฒนา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2566  
pdf
รายการข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ให้บริการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2566  
xlsx api