Text Size | A   A   A
งานวิจัยการดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Rating
Organizations : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

งานวิจัยเรื่อง "การดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน" เป็นการการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของ อพท. ที่ดำเนินงานภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC Criteria) และนำประสิทธิผลของการปฏิบัติงานมาทำการสังเคราะห์ เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ ที่จะสามารถพัฒนาไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ ในการถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้ได้ร่วมเรียนรู้และสามารถนำองค์ความรู้ที่มีไปพัฒนาการดำเนินงานต่อยอดการดำเนินงานที่ผ่านมาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Data source cannot be displayed.
งานวิจัยการดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Additional Info
Data Key 06d5ee56-d551-4761-a61c-61739ebca55e
Dataset create date January 4, 2017
GeoCoverage Thailand
Groups การท่องเที่ยวและกีฬา
Tags งานวิจัย ทัวร์ ท่องเที่ยว
Contacts Name คุณ ธนพรพรรณ พลคีรีย์
Maintainer Email thanapornpun.p@dasta.or.th
Visibility Public
High Value Dataset No Show
Maintain date January 2, 2020
License DGA Open Government License
Related
รายชื่อโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ที่ สวก. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
Last update dataset : April 20, 2021  
csv xlsx
ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีในประเทศไทยที่เผยแพร่ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ทเกือบทั้งหมดเป็นข้อมูลเชิงการท่องเที่ยวและขาดการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล ดังนั้น การ...
Last update dataset : January 21, 2021  
csv json
ชั้นข้อมูลซุ้มบริการการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ซุ้มบริการ การท่องเที่ยว จัดสร้างเพื่อให้บริการตอบคำถามนักท่องเที่ยว ชาวไทย และชาวต่างประเทศ สนับสนุนข้อมูล เอกสาร หนังสือ...
Last update dataset : August 11, 2020  
shp xml json pdf