Text Size | A   A   A
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
หน่วยงานระดับกรม
36 datasets found
Order by :
ข้อมูลแสดงโปรแกรมการท่องเที่ยวชองชุมชน ที่ได้มีการพัฒนาและยกระดับขึ้นตามกำลังและทรัพยากรของชุมชนที่มีอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ
Last update dataset : February 27, 2022  
json
เอกสารชุดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
เอกสารชุดองค์ความรู้ทำความรู้จักการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
ข้อมูลรายละเอีดยของชุมชนที่มีศักยภาพการเชื่อมตลาด โปรแกรมการท่องเที่ยวและผลการทดสอบตลาด
Last update dataset : February 27, 2022  
csv
ข้อมูลรายละเอียดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ระยะ 1-3 ปี
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
ข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว ที่ อพท. ลงไปดำเนินการ
Last update dataset : February 27, 2022  
json
พื้นที่ต้นแบบ Low carbon Destination ในพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ การสร้างชุมชนต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม...
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
เอกสารชุดองค์ความรู้ชุมชนต้นแบบ 14 แห่งในพื้นที่พิเศษของ อพท.
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
แนวปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพชุมชน ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยืน ระยะ 1-3 ปี
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
ข้อมูลเกียรติประวัติการได้รับรางวัล ใบรับรองการผ่านมาตรฐานต่างๆ ของชุมชน ที่ อพท. ลงไปดำเนินการ
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน...
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
เอกสารชุดองค์ความรู้นำเสนอเรื่องราวการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ อพท. ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับภาคีเครือข่าย
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
ข้อมูลแสดงรายละเอียดพื้นฐานของชุมชน เช่น ชื่อชุมชนท่องเที่ยว ข้อมูลแนะนำชุมชนและความเป็นมา ลักษณะของชุมชนท่องเที่ยว ของที่ระลึก...
Last update dataset : February 27, 2022  
json
เอกสารชุดองค์ความรู้ที่เป็นการนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับการท่องเที่ยว และการดำเนินงานของ อพท....
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
คู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดเลยฯ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx pdf
การประเมินระดับความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่พิเศษ และ ผลการวิเคราะห์ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Economics value) จากการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท....
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
คู่มือการท่องเที่ยวมรดกโลกของอาเซียน
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf xlsx
คู่มือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านหนองบัว
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx pdf