Text Size | A   A   A
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
หน่วยงานระดับกรม
26 datasets found
Order by :
เอกสารชุดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
เอกสารชุดองค์ความรู้ทำความรู้จักการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
ข้อมูลรายละเอียดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ระยะ 1-3 ปี
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
พื้นที่ต้นแบบ Low carbon Destination ในพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ การสร้างชุมชนต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม...
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
เอกสารชุดองค์ความรู้ชุมชนต้นแบบ 14 แห่งในพื้นที่พิเศษของ อพท.
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
แนวปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพชุมชน ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยืน ระยะ 1-3 ปี
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน...
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
เอกสารชุดองค์ความรู้นำเสนอเรื่องราวการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ อพท. ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับภาคีเครือข่าย
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
เอกสารชุดองค์ความรู้ที่เป็นการนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับการท่องเที่ยว และการดำเนินงานของ อพท....
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
คู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดเลยฯ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx pdf
การประเมินระดับความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่พิเศษ และ ผลการวิเคราะห์ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Economics value) จากการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท....
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf xlsx
คู่มือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านหนองบัว
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx pdf
หนังสือเที่ยวชุมชนไปกับคน อพท. เปรียบเสมือนประตูบานแรกที่จะเปิดให้ผู้อ่านได้ก้าวเข้าไปรู้จักการท่องเที่ยวที่เรียกว่า “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” (๑๔ ชุมชนต้นแบบของ อพท.)...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
บ้านโคก มนต์เสน่ห์แห่งวิถีชาวลาวครั่ง
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx pdf
ชุดความรู้เที่ยวแบบคนไม่เอาถ่านบอกเล่าถึงความสำคัญการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในรูปแบบ "Low Carbon Tourism"...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ชุดความรู้การท่องเที่ยวเชิงอาหารบอกเล่าถึงการดำเนินงานของอพท. ในด้านการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารและเมนูเด่นในท้องถิ่น ที่สามารถสะท้อนความจริงแท้ (Authenticity)...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ชุดความรู้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในมิติของ อพท. ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างคุณค่า (Value Creation) บนพื้นฐานแก่นแท้แห่งความเป็นไทย...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ชุดความรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชน นำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวที่จะช่วยให้เกิดการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมไปสู่สมาชิกในชุมชน และแนวคิดที่ อพท. ใช้ในการส่งเสริมการพัฒนาชุมชน...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx pdf