เมืองที่ได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
เมืองที่ได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

รายชื่อเทศบาลของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน

Data source cannot be displayed.
เมืองที่ได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล d6a7266a-6a96-49be-8d3e-e03749dcbcfb
คำสำคัญ ESC AWARD รางวัลอาเซียน รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม เมืองที่ยั่งยืน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 5 ตุลาคม 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 22 มีนาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ /กลุ่มงานพื้นที่เฉพาะและพื้นที่พัฒนาพิเศษ
อีเมลผู้ติดต่อ onep.uem@onep.go.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนในระดับอาเซียนของเมืองในประเทศไทย และเป็นเครือข่ายในการยกระดับและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามความร่วมมือในกรอบอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 4
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ เทศบาล/อบต.
แหล่งที่มา รายงานผลการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities: AWGESC) และรายงานผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://data.go.th/dataset/gdpublish-uem1
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2008-10-08
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2023-12-28
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง