ขนาดตัวอักษร |    
ชุดข้อมูลการวิเคราะห์เศรษฐกิจสร้างสรรค์
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

รายงานการวิเคราะห์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย เพื่อสะท้อนถึงระดับศักยภาพด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศสำหรับใช้วัดระดับความก้าวหน้าและขีดความสามารถด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ โดยวิเคราะห์และทบทวนแนวคิดการจัดทำดัชนีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และกำหนดกรอบในการจัดทำดัชนีฯ เป็น 2 ระดับ ได้แก่ ตัวชี้วัดดัชนีระดับนานาชาติ (International Level Index) และ ตัวชี้วัดดัชนีระดับประเทศ

Data source cannot be displayed.
ชุดข้อมูลการวิเคราะห์เศรษฐกิจสร้างสรรค์
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล fd5e71b1-c470-4ee9-85ac-e78cb85db03e
คำสำคัญ กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บทความ เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ บุญธิดา สุรทินธนากร
อีเมลผู้ติดต่อ Boontida.s@cea.or.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา data.go.th
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต อื่นๆ
DGA Open Government License
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2021-06-21
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-06-21
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ชุดข้อมูลบทความที่เขียนขึ้นจากการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการรวบรวมคำศัพท์ทางมานุษยวิทยา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 เมษายน 2565  
json xls
ชุดข้อมูลบทความวิชาการที่ได้จากการศึกษาวิจัยทางมานุษยวิทยา ที่ดำเนินการศึกษาวิจัยโดยผู้ปฏิบัติงานของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 เมษายน 2565  
json xls
บทความ คือ ความเรียงที่เขียนขึ้นโดยมีหลักฐานข้อเท็จจริง และในเนื้อหานั้น ผู้เขียนได้แทรกข้อเสนอแนะเชิงวิจารณ์ หรือสร้างสรรค์เอาไว้ด้วย เป็นบทความที่ให้ความรู้ ความคิด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
pdf