ขนาดตัวอักษร |    
ขั้นตอนการเยี่ยมสำรวจและการรับรอง และมาตรฐานการปฏิบัติงานการประเมินและรับรอง
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

01_0301- SD-ACD-013-03 ขั้นตอนในการเยี่ยมสำรวจ และเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อการเยี่ยมสำรวจขั้นที่ 3 SD-ACD-017-00 ขั้นตอนและรายละเอียดการขอรับ AHA SD-ACD-021-00 ขั้นตอนเพื่อขอรับการประเมิน PDSC SD-ACD-024-00 ขั้นตอนการขอรับรอง HNA

Data source cannot be displayed.
ขั้นตอนการเยี่ยมสำรวจและการรับรอง และมาตรฐานการปฏิบัติงานการประเมินและรับรอง
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล fe0322d1-f12f-4a97-9e3b-9c50d4f10693
คำสำคัญ การประเมิน การรับรอง ขั้นตอนการเยี่ยมสำรวจ มาตรฐาน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 เมษายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสารขั้นตอนการเยี่ยมสำรวจ
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักประเมินและรับรอง
อีเมลผู้ติดต่อ chitawan@ha.or.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับสถานพยาบาลที่ขอเข้าสู่การประเมินการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลของสถาบัน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 3
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (สรพ.)
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2016-09-15
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-08-08
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เป็นชุดข้อมูลที่รวบรวมสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ที่ได้รับการรับรอง แบ่งออกเป็น ประเภทตลาดสด และ โมเดิร์นเทรด ซึ่งประเภทตลาดสดยังสามารถแบ่งย่อยเป็น ชื่อตลาด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
xlsx
องค์กรรับรองมีการเปิดรอบการประเมินแต่ละคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อจัดทำการประเมินสมรรถนะบุคคล และขั้นตอนการปิดรอบการประเมินเป็นขั้นตอนสุดท้าย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 มิถุนายน 2565  
csv
ข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่สอบที่ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 มิถุนายน 2565  
csv