Text Size | A   A   A
ขั้นตอนการเยี่ยมสำรวจและการรับรอง และมาตรฐานการปฏิบัติงานการประเมินและรับรอง
Rating
Organizations : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

01_0301- SD-ACD-013-03 ขั้นตอนในการเยี่ยมสำรวจ และเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อการเยี่ยมสำรวจขั้นที่ 3 SD-ACD-017-00 ขั้นตอนและรายละเอียดการขอรับ AHA SD-ACD-021-00 ขั้นตอนเพื่อขอรับการประเมิน PDSC SD-ACD-024-00 ขั้นตอนการขอรับรอง HNA

Data source cannot be displayed.
ขั้นตอนการเยี่ยมสำรวจและการรับรอง และมาตรฐานการปฏิบัติงานการประเมินและรับรอง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key fe0322d1-f12f-4a97-9e3b-9c50d4f10693
Tags การประเมิน การรับรอง ขั้นตอนการเยี่ยมสำรวจ มาตรฐาน
Visibility Public
Dataset create date February 27, 2022
Maintain date April 27, 2022
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสารขั้นตอนการเยี่ยมสำรวจ
Contact Person สำนักประเมินและรับรอง
Contact Email chitawan@ha.or.th
Objective อื่นๆ
เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับสถานพยาบาลที่ขอเข้าสู่การประเมินการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลของสถาบัน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 3
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (สรพ.)
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Collect ไม่ทราบ
Data Language ไทย
Created date 2016-09-15
Last updated date 2021-08-08
High Value Dataset No Show
Related
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ (1) feedback จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น เจ้าหน้าที่ สถจ. โปรแกรมเมอร์ เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล...
Last update dataset : July 25, 2022  
pdf
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (1) feedback จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น เจ้าหน้าที่ สถจ. โปรแกรมเมอร์ เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล...
Last update dataset : July 25, 2022  
pdf
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (1) feedback จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น เจ้าหน้าที่ สถจ. โปรแกรมเมอร์ เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล...
Last update dataset : July 25, 2022  
pdf