ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
พบ 1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำแนกตามระดับของสถานพยาบาล เขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดสงขลา ปี 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2564  
csv