ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานจังหวัดระยอง
พบ 41 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ภาษี หมายถึง รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ประกอบด้วย ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2565  
xlsx
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการศึกษา การกำหนดนโยบาย การวางแผน และการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนการควบคุม ติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการต่างๆ ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2565  
xlsx
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการศึกษา การกำหนดนโยบาย การวางแผน และการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนการควบคุม ติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการต่างๆ ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2565  
xlsx
คุณภาพอากาศ แสดงด้วยค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ประกอบด้วยพารามิเตอร์ PM2.5, PM10, O3,NO2,CO,SO2 ซึ่งจังหวัดระยอง มีสถานีตรวจวัดจำนวน 6 สถานี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2565  
database xml json
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน หมายถึง การใช้จ่ายเกี่ยวกับ “สิ่งของหรือการบริการด้านต่างๆ” ที่จำเป็นต่อการครองชีพที่ครัวเรือนต้องซื้อ/จ่ายด้วยเงิน หรือได้มาโดยไม่ได้ซื้อ/จ่าย (ผลิตเอง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2565  
.xls
หนี้สินของครัวเรือน หมายถึง เงินกู้ยืมที่ค้างชำระทั้งจากสถาบันการเงินและบุคคลอื่นนอกครัวเรือน รวม หนี้ที่เกิดจากการเช่าซื้อ การซื้อสินค้าเงินผ่อน การซื้อเชื่อสินค้าจากร้านค้า...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2565  
.xls
ข้อมูลสถิติจำนวนแรงงานนอกระบบ จำแนกตามพื้นที่การสำรวจ และพื้นที่ภูมิลำเนาเดิมของแรงงาน ปี พ.ศ. 2562 - 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2565  
xls
ข้อมูลทะเบียนแรงงานต่างด้าวในจังหวัดระยอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2565  
url xlsx .xls
DataSet07_08 การบริการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ด้านสาธารณูปโภค ข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ต ของประชากรในจังหวัดระยอง มีจำนวนวงจร 29,078 วงจร เป็นข้อมูลเฉพาะของ TOT...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2565  
.xls
การขออนุญาตใช้น้ำดิบจากชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพ.ศ.2485
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2565  
xlsx
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการศึกษา การกำหนดนโยบาย การวางแผน และการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนการควบคุม ติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการต่างๆ ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2565  
xlsx
รายได้ของครัวเรือน หมายถึง “เงินหรือสิ่งของ” ที่ครัวเรือนได้รับ มาจากการทำงานหรือผลิตเอง หรือจากทรัพย์สินหรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2565  
.xls
ผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) เป็นข้อมูลที่สามารถอธิบายภาพรวมด้านเศรษฐกิจของจังหวัด เป็นเครื่องชี้ที่แสดงทั้งขนาด (Volume) ของรายได้จากการผลิตของจังหวัด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2565  
xls url
ผู้เยี่ยมเยือน หมายถึง ผู้ที่เดินทางเพื่อการท่องเที่ยว และอื่น ๆ เช่น การเยี่ยมเพื่อน/ญาติ ทั้งที่พักค้างคืน และไม่พักค้างคืน โดยเป็นการพักค้างในสถานพักแรม บ้านญาติ/บ้านเพื่อน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2565  
csv
คุณภาพน้ำผิวดิน เป็นคุณภาพน้ำแม่น้ำสายหลักประจำจังหวัด ซี่งจังหวัดระยองมีแม่น้ำสายหลัก 2 สาย คือ แม่น้ำระยอง และแม่น้ำประแสร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2565  
pdf
ชุดข้อมูล 3 ด้านสาธาณูปโภค : ข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลของ จังหวัด , อำเภอ , อปท. , 2563 , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่ ,...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2565  
url
ขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการกำจัดอย่างถูกต้อง หมายถึง ขยะมูลฝอยที่นําไปกําจัดดวยกระบวนการจัดการมูลฝอยที่ถูกตองตามหลักวิชาการหรือการกําจัดแบบยอมรับได ไดแก...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2565  
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการศึกษา การกำหนดนโยบาย การวางแผน และการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนการควบคุม ติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการต่างๆ ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2565  
xlsx
การคาดประมาณประชากร (Population Estimate) หมายถึง การประมาณจำนวนประชากร ด้วยเทคนิควิธีทางประชากรศาสตร์ การคาดประมาณประชากรเป็นการแสดงความเจริญเติบโตของ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2565  
xlsx csv