ขนาดตัวอักษร |    
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
หน่วยงานระดับกรม
พบ 18 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
pdf
ข้อมูลสถิติประเทศผู้นำเข้าหลักผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มในรายการสินค้าตามหลักรหัส Harmonized System (HS Code)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv
เอกสารที่ผ่านการวิเคราะห์ และพร้อมใช้ในการดำเนินงานขั้นต่อไป
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
pdf
เอกสารบทสรุปเชิงนโยบาย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
pdf
เอกสารที่ศึกษา และรวบรวมเพื่อดำเนินงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
pdf
บทความ เพื่อเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
pdf
เอกสารที่ผ่านการวิเคราะห์ และพร้อมใช้ในการดำเนินงานขั้นต่อไป
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
pdf
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
รายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
รายละเอียดหลักการและเหตุผล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
ระยะเวลา และขอบเขตการดำเนินงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
เอกสารที่ผ่านการวิเคราะห์ และพร้อมใช้ในการดำเนินงานขั้นต่อไป
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
บทความ เพื่อเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
เอกสารที่ผ่านการวิเคราะห์ และพร้อมใช้ในการดำเนินงานขั้นต่อไป
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf