สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พบ 14 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
วีดีทัศน์แนะนำโครงการ PISA ซึ่ง สสวท. ได้จัดทำคำบรรยายไทยสำหรับคลิป “How does PISA work?” ซึ่งเผยแพร่ใน OECD Youtube channel...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url
ฐานข้อมูลของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ตั้งแต่ PISA 2000 จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย คำตอบและคะแนนการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนแต่ละคน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv xlsx
ร้อยละของนักเรียนไทยที่มีความสามารถทางการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในแต่ละระดับของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ในภาพรวมของประเทศและจำแนกตามสังกัด ตั้งแต่...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx
บทสรุปสำหรับผู้บริหารของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและให้ข้อมูลต่าง ๆ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url
จำนวนโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง และจำนวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างของประเทศไทยในโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) โดยมีการจำแนกตามสังกัดและระดับชั้นที่เปิดสอน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx
กรอบโครงสร้างการประเมินผลของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ประกอบด้วย กรอบโครงสร้างการประเมินผลด้านการอ่าน กรอบโครงสร้างการประเมินผลด้านคณิตศาสตร์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
การจัดทำเครื่องมือการวิจัยของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ประกอบด้วย การพัฒนาข้อสอบและแบบสอบถาม รวมถึงการแปลข้อสอบและแบบสอบถามให้เป็นฉบับภาษาไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูลรอบการวิจัยหลัก (Main Survey)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
รายงานฉบับสมบูรณ์ของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมิน PISA ทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url
รายชื่อประเทศที่เข้าร่วมโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ตั้งแต่ PISA 2000 จนถึงปัจจุบัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx
ผลคะแนนการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของประเทศไทยในโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ในภาพรวมของประเทศและจำแนกตามสังกัด ตั้งแต่ PISA 2000 จนถึงปัจจุบัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx
วิดีโอแนะนำระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA เป็นวีดีทัศน์แนะนำระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA และเสียงตอบรับจากผู้ใช้งาน ซึ่ง สสวท. จัดทำเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้ทดลองทำข้อสอบ PISA...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ประกอบด้วย รายละเอียดของกรอบการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของประเทศไทย และขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของโปรแกรม PISA
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
กรอบการวิจัยของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ประกอบด้วย รายละเอียดของกรอบการประเมิน และขั้นตอนการดำเนินงานของ PISA
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf