สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 21 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
สรุปสาเหตุหรือปัจจัยที่สถานศึกษาเลือกใช้หนังสือเรียนของสำนักพิมพ์อื่น สรุปสาเหตุหรือปัจจัยที่สถานศึกษาเลือกใช้หนังสือเรียนของ สสวท.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 มีนาคม 2567  
xlsx
จำนวนสถานศึกษาแยกตามสังกัด กทม. สพฐ. สช. และ อปท. ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างสำหรับการจัดส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์ จำนวนสถานศึกษาแยกตามช่วงชั้นที่เปิดสอน แบ่งเป็น ประถมศึกษา มัธยมศึกษา...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 มีนาคม 2567  
xls xlsx
ฐานข้อมูลของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ตั้งแต่ PISA 2000 จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย คำตอบและคะแนนการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนแต่ละคน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 มีนาคม 2567  
csv xlsx
ร้อยละของนักเรียนไทยที่มีความสามารถทางการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในแต่ละระดับของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ในภาพรวมของประเทศและจำแนกตามสังกัด ตั้งแต่...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 มีนาคม 2567  
xlsx
บทสรุปสำหรับผู้บริหารของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและให้ข้อมูลต่าง ๆ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 มีนาคม 2567  
pdf
จำนวนโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง และจำนวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างของประเทศไทยในโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) โดยมีการจำแนกตามสังกัดและระดับชั้นที่เปิดสอน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 มีนาคม 2567  
xlsx
บทสรุปผู้บริหารของโครงการประเมินผล การผลิต จำหน่ายและขนส่ง หนังสือเรียนของ สสวท. ที่มีการศึกษาสัดส่วนการใช้หนังสือเรียนของ สสวท. แบ่งตามรายวิชา...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 มีนาคม 2567  
pdf
กรอบโครงสร้างการประเมินผลของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ประกอบด้วย กรอบโครงสร้างการประเมินผลด้านการอ่าน กรอบโครงสร้างการประเมินผลด้านคณิตศาสตร์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 มีนาคม 2567  
pdf
การจัดทำเครื่องมือการวิจัยของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ประกอบด้วย การพัฒนาข้อสอบและแบบสอบถาม รวมถึงการแปลข้อสอบและแบบสอบถามให้เป็นฉบับภาษาไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 มีนาคม 2567  
pdf
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูลรอบการวิจัยหลัก (Main Survey)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 มีนาคม 2567  
pdf
รายงานฉบับสมบูรณ์ของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมิน PISA ทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 มีนาคม 2567  
pdf
รายชื่อประเทศที่เข้าร่วมโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ตั้งแต่ PISA 2000 จนถึงปัจจุบัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 มีนาคม 2567  
xlsx
ข้อมูลจำนวนสถานศึกษาที่ใช้หนังสือเรียนของ สสวท. ทุกวิชาเทียบกับใช้ร่วมกับหนังสือเรียนของสำนักพิมพ์อื่น ข้อมูลจำนวนสถานศึกษาที่ใช้หนังสือเรียนของ สสวท....
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 มีนาคม 2567  
xlsx
กรอบการดำเนินโครงการที่ระบุกิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 มีนาคม 2567  
pdf
ผลคะแนนการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของประเทศไทยในโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ในภาพรวมของประเทศและจำแนกตามสังกัด ตั้งแต่ PISA 2000 จนถึงปัจจุบัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 มีนาคม 2567  
xlsx
แบบสอบถามสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างสำหรับผู้บริหารและบุคลากร สสวท. สถานศึกษา โรงพิมพ์ ตัวแทนจำหน่าย และองค์การค้าของ สกสค. ที่จะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 มีนาคม 2567  
pdf
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงาน ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ วงเงินงบประมาณ การส่งมอบงานและการจ่ายเงิน ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และรายชื่อคณะทำงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 มีนาคม 2567  
pdf
แบบสอบถามสำหรับโครงการประเมินผลการผลิต จัดจำหน่ายและขนส่งหนังสือเรียนของ สสวท. ประจำปี 2565 มีข้อมูลโรงเรียน พฤติกรรมการสั่งซื้อ เหตุผลที่ซื้อหนังสือเรียน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 มีนาคม 2567  
pdf
รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการประเมินผล การผลิต จำหน่ายและขนส่ง หนังสือเรียนของ สสวท. ที่นำเสนอรายละเอียดผลการศึกษาสัดส่วนการใช้หนังสือเรียนของ สสวท. แบ่งตามรายวิชา...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 มีนาคม 2567  
pdf
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ประกอบด้วย รายละเอียดของกรอบการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของประเทศไทย และขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของโปรแกรม PISA
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 มีนาคม 2567  
pdf