กรมสรรพสามิต - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรมสรรพสามิต
หน่วยงานระดับกรม
พบ 55 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลจำนวนใบอนุญาตผลิตไพ่ จำแนกตามพื้นที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv api
สถิติผลการจัดเก็บภาษีแบตเตอรี่ (รายปี รายเดือน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv api
สถิติผลการจัดเก็บภาษียาสูบ (รายปี รายเดือน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv api
สถิติผลการจัดเก็บภาษีสุรา (รายปี รายเดือน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv api
ข้อมูลจำนวนใบอนุญาต จำแนกตามสินค้า (สุรา ยาสูบ ไพ่)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv api
ข้อมูลจำนวนผู้จดทะเบียนสรรพสามิต จำแนกตามสินค้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv api
สถิติผลการจัดเก็บภาษี จำแนกเป็นในประเทศ และนำเข้า + จำแนกตามประเภทภาษี (รายปี) (แยกตามพื้นที่)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv api
ข้อมูลจำนวนการขออนุญาต โอนใบอนุญาต จำแนกตามพื้นที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv api
สถิติผลการจัดเก็บภาษี จำแนกตามประเภทภาษี (รายเดือน) (แยกตามพื้นที่)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv api
ข้อมูลจำนวนใบอนุญาตซื้อใบยาแห้ง จำแนกตามพื้นที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv api
ข้อมูลจำนวนใบอนุญาต (นำใบยา ยาอัด หรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร) จำแนกตามพื้นที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv api
สถิติผลการจัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ (รายปี รายเดือน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv api
สถิติผลการจัดเก็บภาษีผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง (รายปี รายเดือน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv api
สถิติผลการจัดเก็บภาษี จำแนกในประเทศ และนำเข้า จำแนกตามประเภทภาษี (รายปี รายเดือน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv api
ข้อมูลจำนวนใบอนุญาตนําสุราเข้ามาในราชอาณาจักร จำแนกตามพื้นที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv api
สถิติเงินค่าปรับ จำแนกตามสินค้า (รายเดือน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv api
สถิติผลการจัดเก็บภาษีสนามกอล์ฟ (รายปี รายเดือน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv api
ข้อมูลจำนวนใบอนุญาตขายไพ่จำแนกตามประเภท และพื้นที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv api
ข้อมูลจำนวนใบอนุญาตนําไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร จำแนกตามพื้นที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv api
ข้อมูลจำนวนใบอนุญาต จำแนกตามพื้นที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv api