กรมทางหลวงชนบท - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรมทางหลวงชนบท
หน่วยงานระดับกรม
พบ 21 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ประจำกรมทางหลวงชนบท
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 สิงหาคม 2565  
pdf
Webservice โครงข่ายทางหลวงชนบท
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 สิงหาคม 2565  
json
Data Dictionary โครงข่ายทางหลวงชนบท
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 สิงหาคม 2565  
pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริกรข้อมูล ประจำกรมทางหลวงชนบท แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยแบ่งออกเป็น 3 ทีมบริกร ดังนี้ 1.คณะทำงานบริกรข้อมูลด้านภารกิจพัฒนาโครงข่าย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 สิงหาคม 2565  
pdf
คู่มือและขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูลแผนที่โครงข่ายทางหลวงชนบทและโครงข่ายสะพาน ในระบบภูมิสารสนเทศกลาง กรมทางหลวงชนบท
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 สิงหาคม 2565  
pdf
Webservice ข้อมูลผู้รับจ้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 สิงหาคม 2565  
json
DataDictionary โครงข่ายสะพาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 สิงหาคม 2565  
pdf
ปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด แก๊สโซฮอล์ 91 สาขาอุตสาหกรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 สิงหาคม 2565  
บัญชีโครงข่ายทางหลวงชนบท ที่ประกอบด้วย รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ระยะทาง ชนิดผิวจราจร ตำแหน่งพิกัดสายทาง ปริมาณจราจร (PCU)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 สิงหาคม 2565  
pdf
บัญชีโครงข่ายสะพาน ที่ประกอบด้วย รหัสสะพาน ชื่อสะพาน สถานที่ตั้ง ข้อมูลกายภาพ รายละเอียดถนนเชิงลาด พิกัดสะพาน หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 สิงหาคม 2565  
pdf
กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก https://web.dlt.go.th/statistics/index.php
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 สิงหาคม 2565  
ข้อมูลปริมาณจราจรเฉลี่ยรายวันตลอดปีบนโครงข่ายทางหลวงชนบท หรือ ปริมาณรถวิ่งในหนึ่งวันของแต่ละสายทาง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 สิงหาคม 2565  
csv
Webservice ข้อมูลโครงการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 สิงหาคม 2565  
json
จำนวนผู้รับบริการข้อมูล ของระบบภูมิสารสนเทศกลาง กรมทางหลวงชนบท
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 สิงหาคม 2565  
csv
Webservice โครงข่ายสะพาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 สิงหาคม 2565  
json
ระดับความพึงพอใจ ของระบบภูมิสารสนเทศกลาง กรมทางหลวงชนบท
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 สิงหาคม 2565  
csv
ข้อมูลเส้นทางหลวงชนบท (ปี พ.ศ. 2558)  มาตราส่วน 1:20000
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มกราคม 2565  
pdf kmz xlsx
เส้นทางหลวงชนบท ประกอบด้วย รหัสจังหวัด รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ระยะทาง(กม.) หน่วยรับผิดชอบ ความกว้าง (เลน) เลน วันที่ปรับปรุง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
kmz
สรุปผลการซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประกอบด้วยข้อมูล ประเภทงาน ชื่อโครงการ วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนผู้ซื้อแบบ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf xlsx csv
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 รายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv pdf xlsx