กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
หน่วยงานระดับกรม
พบ 220 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
แผนการตรวจสอบประจำปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กันยายน 2566  
pdf
ขั้นตอนการดำเนินการขอรับใบแทนใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กันยายน 2566  
jpeg
ขั้นตอนการดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กันยายน 2566  
jpeg
ระบบแสดงรายละเอียดคดีเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กันยายน 2566  
url
ขั้นตอนการขออนุญาตดำเนินกิจการบริการนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กันยายน 2566  
jpeg pdf
ข้อมูลแสดงจำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กันยายน 2566  
xls
โครงการวิจัยภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กันยายน 2566  
xlsx
ผลงานการสมัครรางวัลเลิศรัฐ และผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กันยายน 2566  
xls
ขั้นตอนการดำเนินการขอรับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กันยายน 2566  
jpeg
ขั้นตอนการดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กันยายน 2566  
jpeg
งบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กันยายน 2566  
xls
ข้อมูลสถิติเครือข่ายประชาชนเฝ้าระวังช้างป่า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กันยายน 2566  
xlsx
ข้อมูลสถิติยานพาหนะ รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ 21 สำนัก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กันยายน 2566  
xlsx pdf url
คู่มือปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กันยายน 2566  
pdf
สถิติจำนวนผู้ประกอบการกิจการการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ ประเภทร้านค้า (จำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม/ของที่ระลึก) จากฐานข้อมูลส่วนจัดการทรัพยากร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 สิงหาคม 2566  
xlsx
อัตราค่าบริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งในประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 สิงหาคม 2566  
pdf xlsx
ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มีจำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 ฉบับ และประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 สิงหาคม 2566  
pdf
รายงานข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายไตรมาส
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 สิงหาคม 2566  
xlsx
“เสือโคร่ง” หรือเสือลายพาดกลอน รูปร่างสง่างาม ใหญ่โตกำยำ แข็งแกร่งน่าเกรงขาม เป็นตัวแทนของเสือทั้งมวล เสือโคร่งได้รับการยกย่องให้เป็น “เจ้าป่า”...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 สิงหาคม 2566  
pdf
จำนวนพื้นที่สวนรุกขชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 สิงหาคม 2566  
pdf xlsx