ขนาดตัวอักษร |    
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยงานระดับกรม
พบ 9 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
ข้อมูลประเภทกิจกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ใช้ในการจัดหมวดหมู่กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจ สามารถเลือกประเภทกิจกรรมในการค้นหาข้อมูลได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
json
รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
หน่วยงานของกรมที่เป็นผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xml
รายชื่อและข้อมูลติดต่อของนิติบคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xml
ประเภทกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อาทิ งานแสดงสินค้านานาชาติในต่างประเทศ, งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ, โครงการพิเศษ, ฝึกอบรม/สัมมนา และ Online Business Matching
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
json
รายชื่อกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
json
ข้อมูลสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ แสดงชื่อบริษัทหรือนิติบุคคล ตามประเภทสมาชิกที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
json
ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกรมของนิติบุคคลแต่ละราย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xml