สำนักงานจังหวัดชลบุรี - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานจังหวัดชลบุรี
ส่วนภูมิภาค
พบ 284 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
จำนวนพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf xlsx
ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ (http://park.dnp.go.th)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
url xlsx pdf
ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติต่างๆ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
ปริมาณน้ำขายได้เงิน ประกอบด้วย ปริมาณน้ำผ่านมาตรผู้ใช้น้ำ ปริมาณน้ำผ่านมาตรท่อธาร ปริมาณน้ำผ่านเครื่องประปาหยอดเหรียญ และปริมาณน้ำที่ใช้ล้างและทดสอบท่อใหม่...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx csv
จำนวนนักท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
แสดงจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากปีก่อน แบ่งตามประเภทสหกรณ์ โดยแสดงข้อมูลเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls xlsx
การจัดเก็บภาษีตามประเภทกิจการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx csv
พื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
url rar csv
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวม และนำเสนอข้อมูลซึ่งมาจากการขึ้นทะเบียนฟาร์ม และ ทะเบียนโค ของระบบฐานข้อมูลโคนมของ สำนักเทคโนโลยีชีววภาพการผลิตปศุสัตว์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv xlsx
สถานการณ์น้ำในจังหวัดชลบุรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls csv
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน จัดทำขึ้นเพื่อ (1)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv json
พื้นที่ปลูกไผ่ในจังหวัดชลบุรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls csv
ฐานข้อมูลงบเงินกู้จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx csv
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยแล้งจากผลการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์น้ำ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
url rar csv
ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
ผลจัดเก็บภาษีสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 ปีงบประมาณ 2565 และ ปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2565 - เมษายน 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx csv
การให้บริการจัดหางานในประเทศ เดือน ต.ค.2565-เดือน ก.ค. 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx csv
ข้อมูล GPP จังหวัดชลบุรี 10 ปีย้อนหลัง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของปาล์มน้ำมัน ตั้งแต่ปี 2557
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
json xlsx
ทำเนียบสหกรณ์ในจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565-2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls csv