ขนาดตัวอักษร |    
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
หน่วยงานระดับกรม
พบ 26 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกแยกตามแต่ละแผนก ปีงบประมาณ 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xls
สถิติการให้บริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกแยกตามแต่ละแผนก ปีงบประมาณ 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xls
แผนปฏิบัติการ ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2563-2565)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
ข้อมูลดิบการให้บริการผู้ป่วย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถิติการเสียชีวิต 5 อันดับแรก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx
ข้อมูลผู้บริหารและกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url
อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
อัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
ข้อมูลสถิติการให้บริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx
อัตราตายของผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
แผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
5 อันดับโรคผู้ป่วยนอก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
ผลประเมินความพึงพอใจของสถานพยาบาล (ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ปี 2564 โดย Trist
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโรงพยาบาล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
โครงสร้างองค์กร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
รายงานประจำปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในแต่ละเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx