เมืองและภูมิภาค - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
259 ชุดข้อมูล
เรียงโดย

กลุ่มชุดข้อมูล

แท็ค

รูปแบบ

องค์กร

imgCategory

เมืองและภูมิภาค

แผนที่คาดการณ์ความกดอากาศและลมที่ระดับความสูง 1.5 km (1,185 )

แผนที่คาดการณ์ความกดอากาศและลมที่ระดับความสูง 1.5 กิโลเมตร แสดงข้อมูลรายชั่วโมง

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2567
เมืองและภูมิภาค
jpeg
แผนภาพคาดการณ์ความสูงคลื่น SWAN Model (526 )

แบบจำลอง SWAN พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับบริเวณน้ำตื้น และเหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศของอ่าวไทยที่มีความลึกเฉลี่ย 45 เมตร โดยระบบพยากรณ์คลื่นที่พัฒนาขึ้นนี้...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2567
เมืองและภูมิภาค
jpeg
แผนที่คาดการณ์ความกดอากาศและลมที่ระดับความสูง 0.6 km (510 )

แผนที่คาดการณ์ความกดอากาศและลมที่ระดับความสูง 0.6 กิโลเมตร แสดงข้อมูลรายชั่วโมง

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2567
เมืองและภูมิภาค
jpeg
แผนภาพคาดการณ์ฝนและทิศทางลมล่วงหน้า 7 วัน จากแบบจำลอง WRF-ROMS (1,007 )

คาดการณ์ฝนและทิศทางลมล่วงหน้า 7 วัน จากแบบจำลอง WRF-ROMS โดยใช้ ชุดข้อมูล GFS ความละเอียด 0.5 Degree จาก National Center of Atmospheric Research

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2567
เมืองและภูมิภาค
jpeg
สถิติหน่วยจำหน่ายแยกตามเขต (2,752 )

กฟน. สถิติหน่วยจำหน่ายแยกตามเขต

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มิถุนายน 2567
เมืองและภูมิภาค
pdf csv
สถิติหน่วยจำหน่าย แยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า (4,566 )

กฟน. สถิติหน่วยจำหน่าย แยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มิถุนายน 2567
เมืองและภูมิภาค
pdf csv api
สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามเขต (3,860 )

กฟน. สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามเขต

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มิถุนายน 2567
เมืองและภูมิภาค
pdf csv
สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า (6,371 )

กฟน. สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มิถุนายน 2567
เมืองและภูมิภาค
pdf csv
จำนวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (843 )

กิจกรรมต่าง ๆ เทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และ พระราชกรณียกิจแก่ประชาชน...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 มีนาคม 2567
เมืองและภูมิภาค
xls
แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ (ปี 2566-2570) (1,213 )

แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ (ปี 2566-2570)

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2566
เมืองและภูมิภาค
pdf
แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ (ปี 2561-2565) ฉบับทบทวน ปี 2564 (263 )

แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ (ปี 2561-2565) ฉบับทบทวน ปี 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 มิถุนายน 2566
เมืองและภูมิภาค เมืองและภูมิภาค
zip
ข้อมูลสำคัญจังหวัดนครสวรรค์ (2,943 )

บทความบรรยายข้อมูลทั่วไป เช่น ลักษณะทางกายภาพ ข้อมูลการปกครอง/ประชากร โครงสร้างพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม ข้อมูลสถิติที่สำคัญเชิงพื้นที่ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 ตุลาคม 2565
เมืองและภูมิภาค
pdf doc
ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (1,383 )

กฟน. ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 สิงหาคม 2565
เมืองและภูมิภาค
jpeg pdf
ดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า (1,158 )

กฟน. ดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 เมษายน 2565
เมืองและภูมิภาค
jpg jpeg pdf
จำนวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ (572 )

กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 มีนาคม 2565
เมืองและภูมิภาค
xls
ชุดข้อมูลจังหวัดและภูมิภาคในประเทศไทย (36,358 )

“ประเทศไทยมีกี่ภาค?” เป็นคำถามที่ดูเรียบง่าย แต่ในความเป็นจริง ประเทศไทยมีการแบ่งภูมิภาคที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ สพร....

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2565
เมืองและภูมิภาค
xlsx json csv pdf
แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2565 (1,629 )

แผนปฏิบัติราชการ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2565
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การศึกษา การเมืองและการปกครอง งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม สังคมและสวัสดิการ เมืองและภูมิภาค
url
ชั้นข้อมูลเส้นทางหลวงชนบท (6,234 )

ข้อมูลเส้นทางหลวงชนบท (ปี พ.ศ. 2558)  มาตราส่วน 1:20000

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มกราคม 2565
เมืองและภูมิภาค
pdf kmz xlsx
ข้อมูลโรงเรียนสังกัด สพฐ (33,078 )

จำนวนนักเรียนและจำนวนห้องเรียน ของ โรงเรียนสังกัดภายใต้ สพฐ ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มกราคม 2565
สังคมและสวัสดิการ เมืองและภูมิภาค
csv url
ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร จำนวนกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (1,055 )

ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร จำนวนกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เมืองและภูมิภาค
xlsx