ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
ข้อมูลดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
30 มิถุนายน 2563  
api
ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตแบ่งตามขั้นตอนการผลิต
30 มิถุนายน 2563  
api
ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตแบ่งตามกิจกรรมการผลิต
30 มิถุนายน 2563  
api
ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด
30 มิถุนายน 2563  
api
ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย
30 มิถุนายน 2563  
api
ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
30 มิถุนายน 2563  
api
ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคเขตชนบท
30 มิถุนายน 2563  
api
ข้อมูลพิกัดที่ตั้งผู้ผลิตและจำหน่ายเอทานอล
24 มิถุนายน 2563  
api
ข้อมูลผู้ผลิตและจำหน่ายเอทานอล
24 มิถุนายน 2563  
api
ข้อมูลรายชื่อวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย ปี 2562
19 มิถุนายน 2563  
csv xlsx
ที่ตั้งวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย ปี 2562
19 มิถุนายน 2563  
csv xlsx
ข้อมูลกลุ่มสินค้านำเข้าสำคัญ 10 อันดับที่นำเข้าภายใต้สิทธิ FTA ของ 13 กรอบความตกลง
2 มิถุนายน 2563  
xls
ข้อมูลสถิติข้อมูลการใช้สิทธิ FTA ของไทยกับประเทศคู่ค้า
2 มิถุนายน 2563  
xls
ข้อมูลตารางการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ของไทย
2 มิถุนายน 2563  
xlsx
ข้อมูลวัสดุไม่ใช้แล้วประกอลไปด้วยข้อมูลการขอขยายระยะเวลาในการจัดเก็บวัสดุไม่ใช้แล้วในโรงงาน, ข้อมูลการขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน,...
2 มิถุนายน 2563  
api
ข้อมูลด้านความปลอดภัยประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นที่และประเภทการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม การเรียกใช้งานข้อมูล ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานระบบบริการข้อมูลภาคธุรกิจอุตสาหกรรม...
2 มิถุนายน 2563  
api