Text Size | A   A   A
เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ส่วนท้องถิ่น:เทศบาลเมือง
29 datasets found
Order by :
ขั้นตอนการให้บริการดูดสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองพิจิตร แบบคำร้อง
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพิจิตร
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
รายงานผลการดำเนินงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตร ประจำปี 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
จำนวนนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร 3 แห่ง
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
งบประมาณ เป็นการแสดงประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย ในรูปตัวเลข จำนวนเงิน การตั้งงบประมาณ
Last update dataset : October 31, 2021  
url
แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีนั้น
Last update dataset : October 31, 2021  
url
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เป็นแผนที่แสดงรายละเอียดโครงการ แผนงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า...
Last update dataset : October 31, 2021  
url
ข้อมูลทางสถิติทางการทะเบียนราษฎรที่จำแนกตามเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองพิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิจิตร พ.ศ. 2564 ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (เป็นแผนซึ่งใช้ในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลด้านอัตรากำลังในอนาคตตลอด 3 ปี)
Last update dataset : October 31, 2021  
url
รายงานผลการ.ใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองพิจิตร
Last update dataset : October 31, 2021  
url
งบแสดงการรับจ่าย เทศบาลเมืองพิจิตร รอบ 6 เดือน รอบปีงบประมาณ
Last update dataset : October 31, 2021  
url
รายงานทางการเงิน ทั้งหมดของเทศบาลเมืองพิจิตร ตามไตรมาส
Last update dataset : October 31, 2021  
url
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ของเทศบาลเมืองพิจิตร
Last update dataset : October 31, 2021  
url
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี ของเทศบาลเมืองพิจิตร
Last update dataset : October 31, 2021  
url
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีของเทศบาลเมืองพิจิตร
Last update dataset : October 31, 2021  
url
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองพิจิตร
Last update dataset : October 31, 2021  
url
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองพิจิตร
Last update dataset : October 31, 2021  
url
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองพิจิตร
Last update dataset : October 31, 2021  
url
ข้อมูลเขตพื้นที่ชุมชนและจำนวนประชากรในแต่ละชุมชน
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf