Text Size | A   A   A
รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Rating
Organizations : เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
facebook   twiter

รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพิจิตร

Data source cannot be displayed.
รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 0d1938ff-dc89-4e3f-ad22-aee68807ddf2
Tags ขยะมููลฝอย มผ.2 เทศบาล
Visibility Public
Dataset create date July 19, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางปริชาด เจนจบ
Contact Email phichit.town@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
รายงานผลการดำเนินงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตร ประจำปี 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
จำนวนนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร 3 แห่ง
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
งบประมาณ เป็นการแสดงประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย ในรูปตัวเลข จำนวนเงิน การตั้งงบประมาณ
Last update dataset : October 31, 2021  
url