Text Size | A   A   A
Groups : เมืองและภูมิภาค
บริการข้อมูล-ข่าวสารเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ที่ตั้งสำนักงานการเคหะทั่วประเทศ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
บริการข้อมูล-ข่าวสารเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ที่ตั้งโครงการการเคหะทั่วประเทศ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลแผนที่ศักยภาพน้ำบาดาลรายจังหวัด จ.สุรินทร์ และ จ.บุรีรัมย์
Last update dataset : October 31, 2021  
ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ
Last update dataset : October 31, 2021  
ข้อมูลสถานพยาบาลของรัฐ จากโครงการยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน ซึ่งเป็นโครงการในการการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx zip
จากโครงการยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน ซึ่งเป็นโครงการในการการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ทางรัฐบาลให้ส่วนราชการเร่งรัดยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน อาทิ...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv zip xlsx
เส้นทางหลวงชนบท ประกอบด้วย รหัสจังหวัด รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ระยะทาง(กม.) หน่วยรับผิดชอบ ความกว้าง (เลน) เลน วันที่ปรับปรุง
Last update dataset : October 31, 2021  
kmz
ข้อมูลพื้นฐานที่ตั้ง ปภ.จ
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls xlsx
ชุดข้อมูลพิกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls