Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
68 datasets found
Order by :
โครงการวิจัยด้านเกษตรอัจฉริยะ
Last update dataset : May 14, 2024  
csv
โครงการวิจัยด้านหมอกและควัน
Last update dataset : May 14, 2024  
csv
โครงการวิจัยด้านพื้นที่สูง
Last update dataset : May 14, 2024  
csv
โครงการวิจัยด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
Last update dataset : May 14, 2024  
csv
โครงการวิจัยด้านเครื่องจักรกลการเกษตร
Last update dataset : May 14, 2024  
csv
โครงการวิจัยด้านพืชไร่พืชสวน
Last update dataset : May 14, 2024  
csv
โครงการวิจัยด้านสมุนไพร
Last update dataset : May 14, 2024  
csv
โครงการวิจัยด้านน้ำ
Last update dataset : May 14, 2024  
csv
โครงการวิจัยด้านปศุสัตว์
Last update dataset : May 14, 2024  
csv
โครงการวิจัยด้านประมง
Last update dataset : May 13, 2024  
csv
โครงการวิจัยด้านอาหาร
Last update dataset : May 13, 2024  
csv
โครงการวิจัยด้านปาล์มน้ำมัน
Last update dataset : May 13, 2024  
csv
โครงการวิจัยด้านข้าว
Last update dataset : May 13, 2024  
csv
ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เชื่อมโยงจากหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือ จากทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Last update dataset : May 13, 2024  
api
ผลงานที่ได้รับรางวัล
Last update dataset : May 13, 2024  
csv
กรอบงานวิจัย
Last update dataset : May 13, 2024  
csv
รายการทรัพย์สินทางปัญญา
Last update dataset : May 13, 2024  
csv
ข่าวประชาสัมพันธ์
Last update dataset : May 13, 2024  
csv
รายการคณะกรรมการและอนุกรรมการ สวก.
Last update dataset : May 13, 2024  
json
ผู้บริหาร สวก.
Last update dataset : May 13, 2024  
json