โครงการวิจัยด้านพื้นที่สูง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
โครงการวิจัยด้านพื้นที่สูง
Rating
Organizations : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

โครงการวิจัยด้านพื้นที่สูง

Data source cannot be displayed.
โครงการวิจัยด้านพื้นที่สูง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c5b91924-3dcd-4721-b2a6-4fe52baaffdc
Tags พื้นที่สูง วิจัย โครงการวิจัย
Visibility Public
Dataset create date May 14, 2024
Maintain date May 14, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักสนับสนุนงานวิจัย
Contact Email rs_arda@arda.or.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย (EPMS)
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL https://epms.arda.or.th/src/main/Login.aspx
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Created date 2003-09-30
Last updated date 2024-05-07
High Value Dataset No Show
Related
แผนงาน/โครงการวิจัยตามแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของ สวพส. ภายใต้แผนปฎิบัติการ สวพส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
ข้อมูลแหล่งฟื้นฟูอาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนและพืชท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลแหล่งผลิตอาหารและพืชเศรษฐกิจพื้นฐานของชุมชน
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีการพัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์
Last update dataset : June 12, 2024  
csv