โครงการวิจัยด้านข้าว - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
โครงการวิจัยด้านข้าว
Rating
Organizations : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

โครงการวิจัยด้านข้าว

Data source cannot be displayed.
โครงการวิจัยด้านข้าว
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 6e6d4146-6de5-42d8-8eff-150b5543c389
Tags ข้าว วิจัย โครงการ
Visibility Public
Dataset create date May 13, 2024
Maintain date May 13, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักสนับสนุนงานวิจัย
Contact Email rs_arda@arda.or.th
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย (EPMS)
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Created date 2003-09-30
Last updated date 2024-05-07
High Value Dataset No Show
Related
แผนงาน/โครงการวิจัยตามแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของ สวพส. ภายใต้แผนปฎิบัติการ สวพส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
โครงการ/กิจกรรมตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปี ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
ข้อมูลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สะสมตั้งแต่ปี 2565 - ปัจจุบัน
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx