เมืองเก่า - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
เมืองเก่า
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

รายชื่อเมืองที่ได้รับการประกาศเป็นเขตพื้นที่เมืองเก่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ชื่อเมืองเก่า ที่ตั้ง เนื้อที่ วันที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า วันที่ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า สถานะการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า ระดับเมือง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ระดับเมือง และหน่วยงานรับผิดชอบ

Data source cannot be displayed.
เมืองเก่า
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 8fb148e8-1484-4c38-9f3e-ee02667c2b60
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags การพัฒนา การอนุรักษ์ การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า คณะอนุกรรมการเมืองเก่า ประกาศพื้นที่เมืองเก่า ประกาศเขต เมืองเก่า แผนแม่บทเมืองเก่า
Visibility Public
Dataset create date February 10, 2023
Maintain date February 10, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม /กลุ่มงานอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า
Contact Email thaioldtown@onep.go.th
Objective อื่นๆ
เป็นข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการเมืองเก่าในประเทศไทย
Update Frequency Unit อื่นๆ
เมื่อมีการประกาศหรือปรับปรุงแก้ไขประกาศเมืองเก่าเพิ่มเติม
Geo Coverage พิกัด
Data Source ผลการศึกษาที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านความเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
Data Format
  • Database
  • CSV
  • XLS
  • Shapefile
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL http://oldtown.onep.go.th/oldCity
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
รายชื่อเมืองที่ได้รับการประกาศเป็นเขตพื้นที่เมืองเก่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 ประกอบด้วย ชื่อเมืองเก่า ที่ตั้ง เนื้อที่...
Last update dataset : October 28, 2022  
xls csv
แบบฟอร์มสถานะความก้าวหน้าโครงการระบบราง
Last update dataset : February 27, 2022  
docx
แผนแม่บทการพัฒนาระบบรางในระยะ 20 ปี
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf