แบบฟอร์มสถานะความก้าวหน้าโครงการระบบบราง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แบบฟอร์มสถานะความก้าวหน้าโครงการระบบบราง
Rating
Organizations : กรมการขนส่งทางราง
facebook   twiter

แบบฟอร์มสถานะความก้าวหน้าโครงการระบบราง

Data source cannot be displayed.
แบบฟอร์มสถานะความก้าวหน้าโครงการระบบบราง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e16d9621-3b26-4361-8ae4-17883eca4dab
Tags การพัฒนา ก่อสร้าง รถไฟ รถไฟฟ้า ระบบราง โครงข่าย
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลประเภทอื่นๆ ระบุ แบบฟอร์ม
Contact Person กลุ่มติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Contact Email me@drt.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Geo Coverage ประเทศ
Data Source แบบฟอร์มความก้าวหน้าโครงการระบบรางของกรมการขนส่งทางราง
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Collect ไม่มี
Data Language ไทย
Created date 2020-03-02
Last updated date 2020-03-02
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทะเบียนผู้ขออนุญาตก่อสร้างและต่อเติมหรือดัดแปลงสิ่งก่อสร้างทั้งที่เป็นอาคารโรงเรือน และไม่ใช่อาคารโรงเรือน...
Last update dataset : September 12, 2023  
csv xlsx
สำรวจอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ จํานวนสถานประกอบการก่อสร้าง จํานวนคนทํางาน ลูกจ้าง และค่าตอบแทนแรงงาน พื้นที่การก่อสร้าง...
Last update dataset : September 12, 2023  
csv xlsx
ลูกจ้าง ได้แก่ ผู้ที่ปฏิบัติงานให้กับสถานประกอบการโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเป็นประจํา ตั้งแต่ระดับบริหาร นักวิชาการ เสมียน พนักงานต่าง ๆ
Last update dataset : September 12, 2023  
csv xlsx