แผนแม่บทการพัฒนาระบบราง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แผนแม่บทการพัฒนาระบบราง
Rating
Organizations : กรมการขนส่งทางราง
facebook   twiter

แผนแม่บทการพัฒนาระบบรางในระยะ 20 ปี

Data source cannot be displayed.
แผนแม่บทการพัฒนาระบบราง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key cee94d71-fa4c-4930-906a-604545314810
Tags การพัฒนา ก่อสร้าง รถไฟ รถไฟฟ้า ระบบราง แผนแม่บท โครงข่าย
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลประเภทอื่นๆ ระบุ รายงาน
Contact Person กลุ่มติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Contact Email me@drt.go.th
Objective ยุทธศาสตร์ชาติ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Geo Coverage ประเทศ
Data Source รายงานผลการศึกษาโครงการพัฒนาระบบราง ได้แก่ โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่ และโครงการศึกษาปรับแผนแม่บทระบบขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Language
  High Value Dataset No Show
  Related
  ข้อมูลการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทะเบียนผู้ขออนุญาตก่อสร้างและต่อเติมหรือดัดแปลงสิ่งก่อสร้างทั้งที่เป็นอาคารโรงเรือน และไม่ใช่อาคารโรงเรือน...
  Last update dataset : September 12, 2023  
  csv xlsx
  สำรวจอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ จํานวนสถานประกอบการก่อสร้าง จํานวนคนทํางาน ลูกจ้าง และค่าตอบแทนแรงงาน พื้นที่การก่อสร้าง...
  Last update dataset : September 12, 2023  
  csv xlsx
  ลูกจ้าง ได้แก่ ผู้ที่ปฏิบัติงานให้กับสถานประกอบการโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเป็นประจํา ตั้งแต่ระดับบริหาร นักวิชาการ เสมียน พนักงานต่าง ๆ
  Last update dataset : September 12, 2023  
  csv xlsx