ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 904 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
จำนวนการใช้บริการของผู้ประกันตน กรณีคลอดบุตร จำแนกตามรายจังหวัดและรายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 กุมภาพันธ์ 2566  
xls csv
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช แยกตามปีงบประมาณ ประเภทเรื่องร้องเรียน และหน่วยงานที่ดำเนินการ หรือดูในภาพรวมทั้งหมด ตั้งแต่ปีงบประมาณ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
xls url
รายงานสถิติการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย จำแนกเป็นรายเดือนและช่วงปีงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
xls
สถิติการให้คำปรึกษาทางกฎหมายจำแนกตามช่วงปีงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
xls
สถิติการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย จำแนกเป็นรายไตรมาส
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
xls
รายงานสถิติการใช้งานคลินิคยุติธรรมของผู้สูงอายุ(60ปีขึ้นไป)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
xls
สถิติการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ตามสถานะของเรื่อง จำแนกเป็นรายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
xls
รายงานสรุปสถิติการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจำแนกตามช่วงปีงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
xls
สถิติการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนสูงสุดของคลินิกยุติธรรม 10 อันดับแรก (รายจังหวัด)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
xls
สถิติการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย จำแนกเป็นรายเดือนและช่วงปีงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
xls
รายงานสถิติการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสูงสุดของคลินิกยุติธรรม 10 อันดับแรก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
xls
"สถิติการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ประกอบด้วย - สถิติการให้คำปรึกษาทางกฎหมายจำแนกตามรายปี/รายเดือน/รายวัน แยกเป็นจำนวนเรื่อง/ราย - สถิติการให้คำปรึกษาทางกฎหมายสูงสุด 10 อันดับแรก...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
xls csv
สถิติการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ของคลินิกยุติธรรมทั่วประเทศโดยจำแนกเป็นรายจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
xls
รายงานสถิติการให้คำปรึกษาทางกฎหมายของผู้สูงอายุ(60ปีขึ้นไป)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
xls
รายงานสถิติการให้คำปรึกษาทางกฎหมายของผู้พิการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
xls
รายงานสถิติการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย โดยจำแนกตามประเภทเรื่องหลักและเรื่องรอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
xls
รายงานสถิติการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายโดยจำแนกตามประเภทเรื่องหลักและเรื่องรอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
xls
รายงานสถิติการให้ความช่วยเหลือเรื่องราวร้องทุกข์จำแนกเป็นรายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
xls
รายงานสถิติการให้ความช่วยเหลือเรื่องราวร้องทุกข์จำแนกเป็นรายไตรมาส
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
xls
รายงานสถิติการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ของคลินิกยุติธรรมทั่วประเทศโดยจำแนกเป็นรายจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
xls