ขนาดตัวอักษร |    
พบ 112 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
รูปแปลงที่ดิน จ.นนทบุรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 มกราคม 2565  
shp
จากการประสานงานจัดเก็บข้อมูลปริมาณน้ำจากเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัภัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2565  
csv word shp arcgis rest services
ข้อมูลตำแหน่งท่อกลม ท่อเหลี่ยม สะพาน ฝายทดน้ำ จากการสำรวจเก็บข้อมูลภาคสนาม ในงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2565  
csv shp word arcgis rest services
ข้อมูลแรงดันน้ำใต้ดินที่ได้จากเครื่องวัดแรงดันน้ำใต้ดินอัตโนมัติซึ่งอุปกรณ์ของสถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของมวลดิน เพื่อประเมินสถานภาพความเสี่ยงธรณีพิบัติภัย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2565  
csv shp word arcgis rest services
ข้อมูลการเคลื่อนตัวของมวลดินที่ได้จากเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของมวลดินอัตโนมัติ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ของสถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของมวลดิน เพื่อประเมินสถานภาพความเสี่ยงธรณีพิบัติภัย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2565  
csv shp word arcgis rest services
ชื่อสถานที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการ์ณดินถล่ม แสดงข้อมูลเป็นจุดตำแหน่งสถานที่ ได้แก่ชื่อโรงเรียน ชื่อวัด ศาลาเอนกประสงค์ เป็นต้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2565  
csv shp word arcgis rest services
ข้อมูลปริมาณน้ำฝนที่ได้จากเครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติของเครื่องวัดมวลดิน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ของสถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของมวลดิน เพื่อประเมินสถานภาพความเสี่ยงธรณีพิบัติภัย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2565  
csv shp word arcgis rest services
จากการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2565  
csv shp word arcgis rest services
ข้อมูลแผนที่แสดงความอ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มเป็นการประเมินเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพของการจำแนกปริมาณ (หรือพื้นที่)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2565  
csv shp word arcgis rest services
ข้อมูลตำแหน่งที่เกิดร่อยรอยแผ่นดินถล่มในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2565  
csv shp word arcgis rest services
ประเภทสถานที่สำคัญในมาตราส่วน 1:4,000 ได้แก่ วัด, โรงพยาบาล, โรงเรียน, อบต., สถานที่ราชการ, ศาลาอเนกประสงค์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2565  
csv shp word arcgis rest services
เป็นสถานีที่ตรวจวัดข้อมูลแบบ real time ของข้อมูลการเคลื่อนตัวของมวลดิน ปริมาณน้ำฝน และระดับการเปลี่ยนแปลงของชั้นน้ำใต้ดิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2565  
csv shp word arcgis rest services
ข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากดินถล่มน้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน โดยได้มาจากการประมวลผลด้วยแบบจำลอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2565  
csv shp word arcgis rest services
ข้อมูลกลุ่มชุดดินเป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ จำแนก และทำแผนที่ดินในขนาดมาตราส่วน 1:25,000 โดยมีหน่วยแผนที่ในระดับกลุ่มชุดดิน ทั้งหมด 62 กลุ่มชุดดิน เป็นฐานข้อมูลดินในระดับกว้าง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 ธันวาคม 2564  
shp
ชุดของมาตรฐานข้อกำหนดข้อมูล FGDS ประกอบด้วยเอกสารมาตรฐาน 13 ฉบับ แต่ละฉบับเป็นมาตรฐานข้อกำหนดสำหรับชั้นข้อมูล FGDS ซึ่งคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติได้กำหนดไว้จำนวน 13...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
shp
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FDGS) ให้เป็นไปตามกำหนดของมาตรฐาน FDGS จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
shp url jpeg
ที่ตั้งและท้องที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน กสทช. ภาคและสำนักงาน กสทช. เขต ชุดข้อมูลนี้เผยแพร่ผ่าน Web Service ของสำนักงาน กสทช. (NBTC Opendata Web Service)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx shp json docx
ข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ชนิด shapefile ปี 2562 Datum : WGS84
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
api shp
รูปแปลงโฉนดที่ดิน ตำบลน้ำร้อน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
shp
รูปแปลงที่ดิน จ.ปทุมธานี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
shp