ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 132 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลแปลงปลูกป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 ธันวาคม 2565  
shp
ข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น เพื่อดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในด้านการอนุรักษ์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 ธันวาคม 2565  
xlsx shp
ข้อมูลจำนวนสำนักสงฆ์/ที่พักสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 ธันวาคม 2565  
shp
ข้อมูลแรงดันน้ำใต้ดินที่ได้จากเครื่องวัดแรงดันน้ำใต้ดินอัตโนมัติซึ่งอุปกรณ์ของสถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของมวลดิน เพื่อประเมินสถานภาพความเสี่ยงธรณีพิบัติภัย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ธันวาคม 2565  
csv shp word arcgis rest services
ข้อมูลการเคลื่อนตัวของมวลดินที่ได้จากเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของมวลดินอัตโนมัติ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ของสถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของมวลดิน เพื่อประเมินสถานภาพความเสี่ยงธรณีพิบัติภัย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ธันวาคม 2565  
csv shp word arcgis rest services
เป็นสถานีที่ตรวจวัดข้อมูลแบบ real time ของข้อมูลการเคลื่อนตัวของมวลดิน ปริมาณน้ำฝน และระดับการเปลี่ยนแปลงของชั้นน้ำใต้ดิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ธันวาคม 2565  
csv shp word arcgis rest services
ข้อมูลปริมาณน้ำฝนที่ได้จากเครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติของเครื่องวัดมวลดิน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ของสถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของมวลดิน เพื่อประเมินสถานภาพความเสี่ยงธรณีพิบัติภัย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ธันวาคม 2565  
csv shp word arcgis rest services
การศึกษาอัตราการไหลและความเข้มข้นของตะกอนในแม่น้ำและชายฝั่งทะเล จากข้อมูลสำรวจภาคสนามด้วยการดักตะกอนด้วยเครื่องมือดักตะกอนและนำมาเปรียบเทียบกับชุดข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-8...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2565  
shp csv doc
การศึกษา ติดตาม และจัดทำข้อมูลพื้นที่การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลในพื้นที่จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และตราด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2565  
arcgis rest service shp csv doc
จากการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2565  
csv shp word arcgis rest services
ข้อมูลแสดงเส้นชั้นความลึกของพื้นท้องทะเลบริเวณอ่าวไทย และอันดามัน มาตราส่วน 1:50,000 ได้จากการสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยการหยั่งน้ำลึก (echo sounding)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2565  
arcgis rest service shp csv doc
การศึกษา ติดตาม และจัดทำข้อมูลเส้นการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลในพื้นที่จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช จันทบุรี และประจวบคีรีขันธ์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2565  
arcgis rest service shp csv doc
การศึกษา ติดตาม และจัดทำข้อมูลเส้นการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลอ่าวไทย แลชายฝั่งทะเลอันดามัน จากข้อมูลการแปลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2565  
shp csv doc
ธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล มาตราส่วน 1: 250,000 ได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลลักษณะภูมิประเทศทางน้ำบริเวณชายฝั่งทะเล พร้อมทั้งทำการสำรวจภาคสนาม และเจาะสำรวจ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2565  
arcgis rest service shp csv doc
การศึกษา ติดตาม และจัดทำหมุดหลักฐานติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลในพื้นที่จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และตราด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2565  
shp csv doc
ข้อมูลแสดงผลวิเคราะธาตุโลหะและอโลหะ ที่สะสมตัวในตะกอนพื้นทะเล ด้วยเครื่องมือ ICP-OES
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2565  
csv doc shp
ข้อมูลแสดงชนิดของตะกอนที่ตกสะสมตัวในพื้นที่ทะเลอ่าวไทย และอันดามัน มาตราส่วน 1:50,000 ได้จากการเก็บตัวอย่างโดยวิธีแบบลาก...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2565  
arcgis rest service csv shp doc
ข้อมูลสถานีวัดการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล ทั้งหมด 8 สถานี ได้แก่ ตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง ภูเก็ต และสตูล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2565  
arcgis rest service shp csv doc
จากการประสานงานจัดเก็บข้อมูลปริมาณน้ำจากเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัภัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2565  
csv word shp arcgis rest services
ข้อมูลแสดงแหล่งสะสมตัวของตะกอนทรายพื้นทะเล และตะกอนทรายใต้พื้นทะเล...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2565  
arcgis rest service shp csv doc